07/07/2013 - 20:11

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Đoàn khảo sát Ban Dân vận Thành ủy làm việc với
Ban Dân vận Quận ủy Ô Môn.

Thời gian qua, hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác vận động quần chúng. Để đánh giá tình hình, mới đây, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức khảo sát công tác dân vận ở các quận, huyện. Đây là cơ sở để Ban Dân vận Thành ủy đánh giá hiệu quả công tác dân vận từ đó tham mưu cho Thành ủy ban hành các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới.

Nhiều chuyển biến…

Theo báo cáo của Ban Dân vận Quận ủy Cái Răng với đoàn khảo sát, nửa năm qua, hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong quận tập trung xây dựng và củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đoàn viên, hội viên. Cán bộ chủ chốt của các đoàn thể quận thường xuyên xuống cơ sở sinh hoạt với các chi, tổ hội. Qua đó, toàn quận đã huy động xã hội hóa hơn 41,8 tỉ đồng xây dựng trường học, đường giao thông, chợ. Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện; những việc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân được công khai…

Ở huyện Thới Lai, đoàn khảo sát cũng ghi nhận trong những tháng đầu năm 2013, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác kinh tế, mô hình “Dân vận khéo”. Ban Dân vận Huyện ủy phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quận đã đăng ký thực hiện 182 mô hình trên các lĩnh vực. Ban Dân vận Huyện ủy cũng củng cố và hướng dẫn 108 Tổ Dân vận ấp đi vào hoạt động hiệu quả. Công tác dân vận chính quyền cũng được quan tâm thực hiện, nổi bật đã vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông với tổng trị giá hơn 2,8 tỉ đồng. Qua các phong trào thi đua, các đoàn thể đã kết nạp mới 5.364 đoàn viên, hội viên…

Theo ghi nhận của Ban Dân vận Thành ủy, từ đầu năm đến nay, công tác dân vận trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, phối hợp với các ngành huy động các nguồn lực xây dựng 352 căn nhà cho hộ dân và đoàn viên, hội viên nghèo; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được gần 34 tỉ đồng, vận động gần 14 tỉ đồng chăm lo cho hộ nghèo, các hoạt động xã hội... Đặc biệt, các ngành, địa phương đã vận động được 76 tỉ đồng xây dựng 9 trường học cho các địa bàn vùng nông thôn. Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” với 1.335 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện… Qua các phong trào thi đua, các hội, đoàn thể đã kết nạp mới 22.163 đoàn viên, hội viên…

Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả...

Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy nhận định công tác dân vận ở các quận, huyện có nhiều khởi sắc, nhưng từng lúc, từng nơi vẫn chưa bám sát chương trình công tác của Ban Dân vận Thành ủy; chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy đề ra các chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo công tác dân vận tại địa phương; việc nắm tình hình nhân dân chưa đầy đủ và kịp thời. Công tác tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể chậm đổi mới, sức thuyết phục chưa cao; một số phong trào thiếu sức hút đối với đoàn viên, hội viên; chất lượng đoàn viên, hội viên chưa đảm bảo yêu cầu; việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương có mặt còn hạn chế. Vẫn còn một số ít cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ; một số dự án quy hoạch triển khai chậm, kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân…

Làm việc với đoàn khảo sát, anh Lê Văn Hoàng, Phó Bí thư Quận đoàn Cái Răng, cho biết: “Việc sinh hoạt lệ của các chi đoàn ở khu vực không ổn định, do các đoàn viên, thanh niên đi làm ăn xa, khó tập hợp. Ngoài ra, do phụ cấp sinh hoạt cho chức danh Bí thư Chi đoàn khu vực thấp, chưa tạo điều kiện để cán bộ đoàn an tâm công tác, vì thế các phong trào hiệu quả chưa cao”. Còn theo chị Võ Kim Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cái Răng, những khó khăn, hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Hội là do cán bộ ở các Chi hội khu vực liên tục thay đổi, mức phụ cấp thấp. Việc tập hợp phụ nữ cũng gặp nhiều khó khăn, vì thế có chi hội 3 tháng mới họp một lần”. Nói về những hạn chế của Tổ Dân vận ấp, ông Nguyễn Văn Phượng, Phó ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai, cho biết: “Do năng lực, trình độ còn hạn chế nên hoạt động của Tổ Dân vận ở ấp hiệu quả chưa cao. Nhất là việc xây dựng chương trình hoạt động, viết báo cáo… cán bộ còn lúng túng, hụt hẫng”... Cũng có ý kiến đề nghị cấp ủy đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới…

Theo các đồng chí lãnh đạo đoàn khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy, muốn làm tốt công tác vận động quần chúng, hệ thống dân vận cần làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng triển khai, quán triệt, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới vào cuộc sống. Mặt trận, các đoàn thể tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, hội viên; khắc phục biểu hiện hình thức trong phát động và thực hiện các phong trào thi đua; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ hội. Dân vận các cấp tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả thiết thực…

Bài, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết