09/02/2021 - 12:56

Tiếp tục cho hộ mới thoát nghèo vay vốn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 02/2021/QÐ-TTg sửa đổi Quyết định 28/2015/QÐ-TTg ngày 21-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30-3-2021.

Quyết định 02/2021/QÐ-TTg sửa đổi khoản 1 Ðiều 10 của Quyết định 28/2015/QÐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Ðiều 10 Quyết định 28/2015/QÐ-TTg quy định các chính sách về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo có hiệu lực từ ngày 5-9-2015 và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31-12-2020. Thủ tướng quyết định bỏ mốc thời gian “được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31-12-2020”. Như vậy, các khoản vay của hộ mới thoát nghèo sẽ được tiếp tục thực hiện giải ngân theo quy định tại Quyết định 28. Quyết định 28/2015/QÐ-TTg quy định hộ mới thoát nghèo theo quy định tại Quyết định này là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm. Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm. Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay…

H.Y

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
vay vốn