27/11/2013 - 22:03

Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2014

(TTXVN)- Ngày 26-11, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2014.

Theo quyết định này, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2014 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 281.714 biên chế. Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước là 275.107 biên chế; biên chế công chức dự phòng là 6.607 biên chế.

Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế công chức năm 2014.

 

Chia sẻ bài viết