03/03/2013 - 17:50

Thủ tục đề nghị thay đổi ngày, tháng, năm sinh của đảng viên

Hỏi: Tôi được kết nạp vào Đảng ngày 3-2-1992, đã có thời gian hơn 20 năm tham gia sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ huyện P. của thành phố Cần Thơ. Nay tôi xin thay đổi năm sinh từ ngày 22-3-1967 thành ngày 22-3-1968 để trùng khớp với giấy khai sinh. Vậy tôi phải làm những thủ tục gì và gửi đến cơ quan nào giải quyết?

T.T.B (Cần Thơ)

* Trả lời: Căn cứ điểm 8 (8.2, mục h) Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng quy định: Trường hợp đảng viên cần thay đổi ngày, tháng, năm sinh khác với đã khai trong lý lịch đảng viên thì thực hiện như sau:

+ Đảng viên gửi đến cấp ủy cơ sở đơn đề nghị và các giấy tờ liên quan tới ngày, tháng, năm sinh của bản thân.

+ Cấp ủy cơ sở xem xét nếu đồng ý thì đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

+ Cấp ủy cấp trên trực tiếp giải quyết việc thay đổi ngày, tháng, năm sinh của đảng viên theo nguyên tắc:

Tuổi của đảng viên tính theo giấy khai sinh gốc; nếu không có giấy khai sinh gốc thì tính theo lý lịch khai khi vào Đảng. Trường hợp lý lịch khai khi vào Đảng có đủ căn cứ chứng minh là không đúng thì căn cứ vào các hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch và phải được cấp ủy có thẩm quyền xem xét, công nhận.

Theo Công văn số 7492-CV/BTCTW ngày 5-10-2005 của Ban Tổ chức Trung ương: Đảng viên phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để được chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định cho phép thay đổi ngày tháng năm sinh. Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định và qua thẩm định thấy rõ đảng viên có hành vi thay đổi ngày, tháng, năm sinh không đúng với thực tế vì mục đích tư lợi của bản thân thì phải xem xét xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của Điều lệ Đảng.

Khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền cho thay đổi họ, tên hoặc ngày, tháng, năm sinh thì tổ chức đảng phải sửa đồng bộ các tài liệu trong hệ thống hồ sơ của đảng viên do cấp ủy các cấp quản lý.

Vì vậy, trường hợp của đồng chí T.T.B, để thay đổi năm sinh khác với đã khai trong lý lịch đảng viên (năm sinh từ năm 1967 điều chỉnh thành năm 1968), đồng chí chuẩn bị các thủ tục gồm đơn đề nghị (nêu rõ lý do) kèm theo giấy khai sinh bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và các hồ sơ có liên quan tới năm sinh (sao y bản chính), gửi đến cấp ủy cơ sở nơi đồng chí đang sinh hoạt Đảng để được cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết.                                  

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY CẦN THƠ

Chia sẻ bài viết