17/05/2018 - 10:16

Thi đua Kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (02/01/2004 - 02/01/2019).

Chủ đề thi đua là “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được thành phố giao cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018 trước thời gian quy định ngày 30-11-2018”. Phát động thi đua tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nông dân và người lao động tích cực hưởng ứng thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh thành quả chung từ các phong trào thi đua yêu nước của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Triển khai phong trào thi đua sâu rộng từ thành phố đến cơ sở, với nội dung, hình thức thi đua thiết thực, chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở.

Nội dung phát động thi đua là: thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh kế; nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội; thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà nước; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh; thi đua bảo vệ môi trường…

Theo đó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh kế: tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định kinh tế và kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong từng ngành, lĩnh vực gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng suất lao động. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển; đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến đầu tư và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường hiệu quả liên kết hợp tác với các địa phương trong cả nước và đẩy mạnh công tác đối ngoại, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào thành phố. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của thành phố; quản lý tốt hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch và quản lý quy hoạch; bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị. Phấn đấu năm 2018 tăng trưởng kinh tế đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 80,8 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ 1.790 triệu USD; tổng vốn đầu tư trên địa bàn 56.000 - 61.000 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước 11.076 tỉ đồng theo chỉ tiêu Trung ương giao.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động thi đua trong tháng 5-2018. 

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết