28/05/2024 - 15:58

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Thay đổi tư duy, phương thức thực hiện, phối hợp triển khai hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương 

(CT) - Ngày 28-5, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/NQ-QH của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện tham dự hội nghị.

Ông Trần Việt Trường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, UBND thành phố kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, chương trình công tác tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện các nhiệm vụ. Cùng đó, theo dõi tiến độ, kịp thời tham mưu Ban cán sự đảng UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Thành phố thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/NQ-QH của Quốc hội và Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố, đối với các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố đã tổ chức thực hiện 11 nhiệm vụ và đang tổ chức thực hiện 9 nhiệm vụ còn lại. Về Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, thành phố đã tổ chức thực hiện hoặc được ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa được 11/20 nhiệm vụ. Đang thực hiện 5/20 nhiệm vụ nhưng tiến độ còn chậm so với yêu cầu. Bộ, ngành Trung ương đang triển khai thực hiện 4/20 nhiệm vụ. Theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, thành phố có 6 cơ chế, chính sách và 2 dự án đang được triển khai thực hiện.   

 

Công trình đường Vành đai phía Tây thành phố là một trong những công trình trọng điểm của thành phố đang triển khai thực hiện.

Đối với nhiệm vụ đầu tư dự án kết cấu hạ tầng do thành phố thực hiện, thành phố đã cập nhật và triển khai cụ thể thành 25 dự án. Bao gồm: 13 dự án đang triển khai thực hiện; 3 dự án đã có quyết định chủ đầu tư của cấp thẩm quyền, được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, đang tổ chức lập thủ tục và trình phê duyệt dự án đầu tư; 7 dự án đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, rà soát quy mô đầu tư đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện và 2 dự án được tổ chức thực hiện sau năm 2024...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Việt Trường yêu cầu thành viên UBND thành phố, thủ trưởng cơ quan ban ngành, chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện rà soát nhiệm vụ được phân công cho cơ quan, địa phương theo chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố. Trên cơ sở đó, tập trung, phối hợp thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương. Đặc biệt chủ động phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án trọng điểm, bao gồm các dự án Trung ương đang triển khai trên địa bàn thành phố.

Đối với những nhiệm vụ đang chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện khẩn trương có kế hoạch, giải pháp hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về tiến độ thực hiện. Đối với 14 dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, các chủ đầu tư dự án phải xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, tăng cường đi cơ sở, bám sát địa bàn, tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế; trước mắt là đẩy nhanh tiến độ các dự án vốn ngoài ngân sách đã có quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, các dự án có tính chất dẫn dắt. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện mục tiêu, định hướng, giải pháp được nêu tại các nghị quyết của Trung ương; qua đó, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện...

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết