18/07/2008 - 20:24

Thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

(CT)- Ngày 18-7-2008, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 1736/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (ĐM&PTDN) do ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN thành phố có nhiệm vụ phối hợp với giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện nghiên cứu, chỉ đạo công tác ĐM&PTDN thuộc các thành phần kinh tế và chỉ đạo tổ chức thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các cơ chế, chính sách quản lý các doanh nghiệp trình UBND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Ban còn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trình UBND thành phố hoặc tham mưu cho UBND thành phố trình Chính phủ.

Thường trực Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN thành phố đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, được phép sử dụng con dấu của Sở này trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

T.K

Chia sẻ bài viết