08/07/2018 - 16:08

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều:

Tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) là những nội dung quan trọng mà cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện song hành trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện thường xuyên, nhất là đối với thế hệ trẻ. Thời gian qua, Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều đã cụ thể hóa các tiêu chí, chuẩn mực học tập gương Bác để giúp đoàn viên thanh niên dễ học tập và rèn luyện hơn. Các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép vào chương trình rèn luyện đoàn viên; thường xuyên tổ chức, định hướng các cơ sở đoàn tăng cường tổ chức các diễn đàn thanh niên, thông qua các trang mạng xã hội, các cuộc sinh hoạt lệ chi đoàn, chi hội… Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, Ban Thường vụ Quận đoàn nắm bắt được tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để có những định hướng đúng.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, theo tôi, cần thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cấp bộ đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh. Tôi nghĩ, ngoài việc học tập, quán triệt nhằm thống nhất cao về nhận thức thì cần phải thống nhất hành động, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị đồng bộ, quyết liệt ở tất cả các cấp, trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; làm phải đi vào thực chất. Các cấp bộ đoàn cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào do các cấp bộ Đoàn phát động. Điều quan trọng là bố trí, sử dụng cán bộ đủ chuẩn, có uy tín, tập hợp được đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng, có hiệu quả vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết