10/02/2020 - 10:46

Đồng chí Huỳnh Thị Kiều Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thắng

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên

Đảng bộ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai có 17 chi bộ, 206 đảng viên (ĐV). Qua hơn 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã có sự chuyển biến rõ nét về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhìn chung, tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ (CB), ĐV được nâng lên; niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền được củng cố, tăng cường.

Kinh nghiệm rút ra của Đảng bộ xã là đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB, ĐV; tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng này đến toàn thể CB, ĐV và quần chúng nhân dân; tổ chức cho CB, ĐV cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo từng năm. Hầu hết CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong xã đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tích cực bám sát địa bàn dân cư để chỉ đạo và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh, bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tự phê bình và phê bình được Đảng bộ chú trọng. Hằng tháng, chi ủy các chi bộ chỉ định 1-2 ĐV tự phê bình trước tập thể, nhất là kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng đạo đức, lối sống; soi rọi bản thân, thẳng thắn nhìn nhận những biểu hiện suy thoái để đề ra biện pháp, lộ trình khắc phục. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của CB, ĐV. Vai trò giám sát của quần chúng nhân dân đối với CB, ĐV được phát huy.

Nhờ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, hằng năm, Đảng bộ xã Trường Thắng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ba năm qua, Đảng bộ không có ĐV vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chỉ có 1 ĐV vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Hằng năm, các chỉ tiêu chủ yếu Đảng ủy đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, góp phần hoàn thành tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết