07/11/2013 - 09:30

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT (viết tắt là Thông tư 38) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ.

Học viên tham gia thi sát hạch lái xe ô tô tại sân cảm ứng Trung tâm dạy nghề lái xe Chiến Thắng, ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Ảnh: X.Đào 

Một số nội dung sửa đổi quan trọng của Thông tư 38 là: đối với GPLX bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang GPLX mới bằng vật liệu PET theo lộ trình như sau: GPLX ô tô chuyển đổi trước ngày 31-12-2014; GPLX hạng A4 chuyển đổi trước ngày 31-12-2014; GPLX không thời hạn (các hạng A1, A2, A3), cấp trước năm 2003, chuyển đổi trước ngày 31-12-2016; cấp trước năm 2004, chuyển đổi trước 31-12-2017; cấp trước năm 2007, chuyển đổi trước ngày 31-12-2018; cấp trước năm 2010, chuyển đổi trước ngày 31-21-2019; cấp sau năm 2010, chuyển đổi trước ngày 31-12-2020. Bổ sung khoản 9 điều 46 và khoản 5 điều 47, như: công khai lịch, địa điểm tổ chức các kỳ sát hạch lái xe của tháng sau trước ngày 15 của tháng trước trên Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Trang Thông tin điện tử của Sở GTVT. Thông tư này cũng bãi bỏ một số điều, khoản, phụ lục của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, trong đó, bãi bỏ khoản 3, điều 8 (người học lái xe hạng A2 phải thuộc đối tượng quy định của Thủ tướng Chính phủ); khoản 5 điều 12 (kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn và đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô hoặc điều chỉnh hạng và tăng lưu lượng đào tạo lái xe ô tô trên 20% cho các cơ sở đào tạo)...

Thông tư 38 có hiệu lực kể từ ngày 1-3-2014. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới có cơ sở đào tạo lái xe ô tô trước ngày Thông tư này được ký ban hành thì Sở GTVT trong phạm vi quản lý tiếp tục tổ chức thực hiện cấp mới.

Trần Vũ Trọng

Chia sẻ bài viết