16/09/2008 - 08:04

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Sớm hoàn thiện đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận và bầu trực tiếp chủ tịch UBND xã trình Quốc hội kỳ họp tới

(Cổng TTĐT Chính phủ)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ vừa giao Bộ Nội vụ phối hợp chặt với các cơ quan có liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh Đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã để trình xin ý kiến Bộ Chính trị và trình Chính phủ thảo luận tại phiên họp thường kỳ tháng 9-2008; trên cơ sở đó hoàn thiện Đề án trình Ủy ban TVQH và Quốc hội vào kỳ họp tới.

Bày tỏ sự nhất trí về mục tiêu, quan điểm xây dựng Đề án, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý: Về nội dung Đề án, cần chú trọng lập luận làm rõ sự cần thiết thực hiện thí điểm, cơ sở khoa học, thực tiễn của việc tiến hành thí điểm. Đối với thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, nêu rõ đây là sự tiếp nối, kế thừa chủ trương của Đảng về thực hiện dân chủ cơ sở đã được tổng kết, rút kinh nghiệm. Trên cơ sở rà soát nội dung các quy định của pháp luật hiện hành, xác định rõ phương án chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện, quận, phường cho HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND, Chủ tịch UBND huyện, quận, phường và những nhiệm vụ trùng lặp, trung gian để chấm dứt thực hiện.

Sau khi nghe Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn báo cáo về nội dung Đề án, ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, đại diện các cơ quan, tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ kết luận:

Đề án thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã có ý nghĩa quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Đề án có nội dung bao quát, liên quan đến nhiều lĩnh vực nên đòi hỏi phải được chuẩn bị một cách thận trọng, thấu đáo nhưng phải khẩn trương, bảo đảm đúng tiến độ.

Về thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, kết luận của Thủ tướng nêu: Trên cơ sở các tiêu chí đã nêu trong Dự thảo, thể hiện rõ quan điểm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong quy trình giới thiệu người ứng cử và phê chuẩn kết quả bầu cử, nguyên tắc dân chủ trong quy trình ứng cử; phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể UBND và Chủ tịch UBND do nhân dân bầu trực tiếp; đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND kèm theo cơ chế giám sát, kiểm tra và bãi nhiệm; chọn khoảng 5% tổng số xã trong cả nước thực hiện thí điểm.

MINH ANH

Chia sẻ bài viết