18/12/2017 - 22:08

Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở

 (CT) – Ngày 18-12-2017, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2017.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, năm 2017, công tác dân vận có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện, nhất là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, tham mưu tốt để các cấp ủy triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; phát động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Dân vận khéo”...

Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của thành phố phát huy tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường triển khai thực hiện QCDC các loại hình gắn với nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị. Vai trò giám sát việc thực hiện QCDC của Mặt trận, các đoàn thể được phát huy; kịp thời nắm bắt tình hình và phản ánh, đề xuất giải quyết những bức xúc của nhân dân, nhất là người dân vùng có triển khai dự án. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở, ổn định tình hình trong dân. Công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC được phát huy, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền, tăng cường quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; kịp thời triển khai quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò mặt trận, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; tăng cường bám cơ sở, gần dân, sát dân, đa dạng hóa hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến", “tự chuyển hóa”; tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo” và nhân rộng các mô hình, điển hình; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

THANH THY

Chia sẻ bài viết