28/10/2008 - 09:25

Phương án mua bán điện nước ngoài phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt

(TTXVN)- Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 11/2008/TT-BCT Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài.

Thông tư ghi rõ: Việc mua bán điện với nước ngoài phải được phê duyệt về chủ trương. Phương án mua bán điện với nước ngoài phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt. Đối với việc mua bán điện với nước ngoài từ cấp điện áp 110kV trở lên, Thông tư quy định đơn vị điện lực nộp Hồ sơ trình duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài cho Cục Điều tiết điện lực để thẩm định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Điều tiết điện lực phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị điện lực về tính hợp lệ của Hồ sơ mua bán điện với nước ngoài. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Điều tiết điện lực phải chủ trì tổ chức thẩm định và lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan về phương án mua bán điện với nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến chính thức bằng văn bản của các Bộ, ngành có liên quan đến phương án mua bán điện với nước ngoài, Cục Điều tiết điện lực phải hoàn thành báo cáo thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc mua bán điện với nước ngoài từ cấp điện áp 35kV trở xuống, đơn vị điện lực nộp Hồ sơ trình duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài cho Cục Điều tiết điện lực để thẩm định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Điều tiết điện lực phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị điện lực về tính hợp lệ của Hồ sơ mua bán điện với nước ngoài. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Điều tiết điện lực phải hoàn thành báo cáo thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt. Khách hàng sử dụng điện ở khu vực biên giới mua điện trực tiếp với nước ngoài ở cấp điện áp 0,4kV không qua hệ thống điện quốc gia và sử dụng cho mục đích sinh hoạt hoặc kinh doanh, sản xuất có quy mô dưới 50kVA không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Chia sẻ bài viết