20/07/2016 - 10:17

Thượng tá Phạm Ngọc Quang, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ”, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện

 

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là một trong những nội dung quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII. Đối với Quân đội, các thế lực thù địch vẫn tập trung chống phá, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với âm mưu, thủ đoạn "phi chính trị hóa" Quân đội. Để hiểu hơn về nhiệm vụ phòng, chống "tự diễn biến" , "tự chuyển hóa" trong lực lượng vũ trang (LLVT), phóng viên Báo Cần Thơ đã phỏng vấn Thượng tá Phạm Ngọc Quang, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố. Thượng tá Phạm Ngọc Quang cho biết:

- "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là thủ đoạn nằm trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, các thế lực thù địch muốn tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quân đội mất phương hướng, mất mục tiêu chiến đấu. "Tự diễn biến" được hiểu là quá trình đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực, giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong nội tâm người cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế. Đây là quá trình biến đổi từ bên trong chủ thể, đến một thời điểm nhất định, sự biến đổi này sẽ chuyển hóa thành hành động của chủ thể. "Tự chuyển hóa" là sự nối tiếp của quá trình "tự diễn biến". Khi sự biến đổi về chất đã làm thay đổi quan điểm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên sẽ dẫn đến hành động chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với LLVT thành phố, phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi vì, có phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa " mới giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT thành phố; xây dựng được đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; bảo đảm cho LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

 Xin đồng chí cho biết, Đảng ủy- Bộ CHQS thành phố đã có những biện pháp nào để ngăn chặn sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ?

- "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ sẽ làm mất đoàn kết, mất dân chủ, xa rời mục tiêu lý tưởng, cục bộ địa phương, kèn cựa địa vị, thờ ơ trước khó khăn của đơn vị và đồng chí, đồng đội. "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" làm cho người ta thấy đúng nhưng không ủng hộ, thấy sai không dám đấu tranh... Cá nhân có những biểu hiện này nếu không được đấu tranh, giáo dục, phê bình, nhắc nhở kịp thời sẽ làm lũng đoạn sức mạnh truyền thống của đơn vị, phá vỡ sự đoàn kết. "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là căn bệnh được biểu hiện trong nội tâm, tư duy, suy nghĩ của cá nhân nếu không giải quyết tốt thì đây là nguyên nhân làm mất đoàn kết nội bộ, giảm sức mạnh và ý chí chiến đấu của LLVT.

 Cán bộ, chiến sĩ  LLVT thành phố tham gia các hoạt động thể dục – thể thao. Ảnh: PHẠM TRUNG

Thời gian qua, Đảng ủy - Bộ CHQS thành phố đã quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của các cấp về phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đồng thời, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật những thông tin chính thống từ cơ quan có chức năng cũng như định hướng thông tin cho cán bộ, chiến sĩ qua các hoạt động, như: thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề, tổ chức sinh hoạt nội bộ… Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố phát huy vai trò của cơ quan chính trị các cấp, cán bộ chính trị các cấp, cấp ủy và chỉ huy trong việc nắm bắt tư tưởng, định hướng tư tưởng, gần gũi và chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ; quan tâm đến đời sống để cán bộ, chiến sĩ gắn bó, cống hiến cho đơn vị. Đặc biệt, trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng, Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhằm làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu và thông suốt nhiệm vụ chính trị.

 Các thế lực thù địch vẫn tập trung chống phá, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" qua việc đòi "phi chính trị hóa" Quân đội. Xin đồng chí cho biết, Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố sẽ có những đổi mới như thế nào nhằm xây dựng LLVT kiên định lý tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng?

- Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố luôn xác định phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là việc làm thường xuyên, cấp bách và lâu dài. Vì vậy, ngoài những biện pháp đã thực hiện, sắp tới, Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố sẽ có nhiều nội dung, hình thức mới trong nhiệm vụ này. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống quê hương và đơn vị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng, kịp thời động viên, xử lý tốt những biểu hiện lệch lạc trong cán bộ, chiến sĩ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng… Bên cạnh đó, Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng môi trường văn hóa, dân chủ để mỗi quân nhân vừa là người trực tiếp vừa là tuyên truyền viên trong việc ngăn chặn sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, làm thất bại âm mưu, chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, "phi chính trị hóa" Quân đội của các thế lực thù địch. Đồng thời, góp phần xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, là lá chắn vững chắc, công cụ sắc bén của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

 Xin cảm ơn đồng chí!

PHẠM TRUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết