09/11/2018 - 22:54

Phiên họp lần thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 9-11, tại Hà Nội, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã họp Phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 51 thành viên của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là xây dựng hai tài liệu: Chiến lược phát triển Kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo Kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025 phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đưa ra những trọng tâm nhiệm vụ của Tiểu ban, Thủ tướng chỉ rõ yêu cầu gắn định hướng phát triển của đất nước với những xu hướng của thế giới như kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0; tránh để đất nước rơi vào tình trạng tụt hậu bằng việc tăng cường đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt được mục tiêu này, theo Thủ tướng, đất nước cần có chiến lược, sách lược, lộ trình, hướng đi thực sự đột phá vươn lên, tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu huy động được trí tuệ, xây dựng phương pháp tiếp cận tốt, thu thập nhiều thông tin cả trong nước và quốc tế trong quá trình tổng kết, xây dựng các nội dung của văn kiện. Thủ tướng lưu ý, quá trình này phải nhận định rõ tình hình để có giải pháp sát thực tiễn; đồng thời cần chú ý phát huy dân chủ, tập trung trong xây dựng văn kiện.

Kết quả xây dựng văn kiện, theo Thủ tướng, cần tránh nội dung không cần thiết, sáo rỗng, không nội hàm cụ thể, khó vận dụng… “Ý kiến nhân dân vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng văn kiện”, Thủ tướng nói và đề nghị các thành viên Tiểu ban, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhất, chất lượng cao nhất các nhiệm vụ, công việc của Tiểu ban được Ban Chấp hành Trung ương giao.

TTXVN

Chia sẻ bài viết