04/09/2017 - 17:42

Phát huy vai trò giám sát, phản biện của đội ngũ trí thức

(CT)- Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy vừa ban hành công văn số 743-CV/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

Theo đó, BTV Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến nhân dân; phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ hưu trí, cơ quan báo chí trong việc giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 

Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt quy chế phối hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết