01/07/2018 - 17:33

Đồng chí Đỗ Thanh Hưng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trung Hưng:

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng xác định đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), nhất là người đứng đầu phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong các mặt công tác. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cần phải thể hiện quyết tâm, quyết liệt nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác... Qua đó, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, theo tôi, trước hết, mỗi CB, ĐV phải có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, phải tiền phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ, phong trào của địa phương, đơn vị; phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Song song đó là tiền phong, gương mẫu về đạo đức, lối sống; gắn bó hết mình với chức trách, nhiệm vụ được giao; có lối sống trung thực, giản dị, gần gũi, thương yêu mọi người; gắn bó mật thiết, luôn lắng nghe ý kiến và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; chấp hành nghiêm Quy định những điều ĐV không được làm… Bên cạnh đó, mỗi CB, ĐV phải thật sự gương mẫu trong công tác tự phê bình và phê bình; mạnh dạn đấu tranh, phê phán với những biểu hiện tiêu cực; thẳng thắn soi rọi những hạn chế, khuyết điểm của bản thân để khắc phục, sửa chữa; phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh tính tiền phong, gương mẫu của CB, ĐV, cấp ủy, tổ chức đảng cần có giải pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng những mặt tích cực và uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm của CB, ĐV, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần NQTW4 khóa XII và Chỉ thị 05.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết