22/12/2019 - 17:39

Đồng chí Nguyễn Trọng Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Hòa:

Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường Long Hòa chỉ đạo cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu trong các mặt công tác, nhất là tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ, CB chủ chốt phường xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các CB, ĐV ký cam kết không biểu hiện suy thoái, đăng ký làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa. Từ đó, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình như có chi bộ trước đây chất lượng sinh hoạt chưa cao, quản lý ĐV chưa chặt chẽ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chưa hiệu quả, nay đã khắc phục tốt; công tác tự phê bình và phê bình của CB, ĐV trước đây né tránh, ngại va chạm nay đã thực hiện tự giác hơn. Hay như, một vài CB, công chức phường trước đây tác phong sinh hoạt, làm việc xuề xòa, nay đã khắc phục và nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Nhiều CB, công chức, nhất là CB chủ chốt đã nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực đến địa bàn dân cư tham gia cùng CB, ĐV khu vực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, phong trào mang lại kết quả thiết thực. Hầu hết CB, ĐV các khu vực phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, phong trào được quần chúng nhân dân noi theo.

Kinh nghiệm của Đảng bộ phường trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW là thường xuyên quán triệt giúp CB, ĐV hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và vấn đề cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo Bác trong thời kỳ hiện nay. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy tinh thần nêu gương của CB, ĐV; quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết, đăng ký của CB, ĐV… Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp có hạn chế, khuyết điểm, biểu hiện sai lệch trong nhận thức và hành động. Trong 3 năm qua, Đảng bộ phường chỉ có 3 ĐV vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng không phép và sai phép.

Thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được, xây dựng Đảng bộ phường thật sự trong sạch, vững mạnh.

AN BÌNH (lược ghi)

Chia sẻ bài viết