10/09/2017 - 21:07

Phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

(CT)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Văn Tâm vừa ký ban hành Công văn số 3420/UBND-KGVX đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn phối hợp và hỗ trợ Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp tổ chức triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 

Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nhằm mục tiêu kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính chất sáng tạo hiện có thành phong trào rộng khắp trong tầng lớp nhân dân; khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hiệu quả nền kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng. Quá trình thực hiện Phong trào sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn, khuyến khích phát triển tài năng sáng tạo của người Việt Nam…

Thống nhất với đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  ngày 22-8-2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 8878/VPCP-QHĐP đề nghị UBND các tỉnh, thành tổ chức phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 THANH THY

Chia sẻ bài viết