13/07/2010 - 08:38

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công văn số 5150/NHNN-CSTT hướng dẫn một số điểm cụ thể về quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với các khoản vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại các ngân hàng thương mại (bao gồm: các ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và các công ty tài chính).

Theo đó, số liệu lập báo cáo quyết toán số tiền HTLS là số liệu phát sinh từ ngày 1-2-2009 đến ngày 31-12-2009 phải trùng khớp với số liệu tổng hợp báo cáo 8 tháng, do hàng tháng các ngân hàng thương mại đã gửi NHNN để làm căn cứ chuyển 80% số tiền HTLS cho ngân hàng thương mại. Trường hợp số liệu báo cáo quyết toán không trùng khớp với số liệu tổng hợp 8 tháng, ngân hàng thương mại phải có giải trình cụ thể về số liệu chênh lệch đó.

Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý các trường hợp phát sinh từ ngày 1-1-2010 đến ngày NHNN thông báo công nhận quyết toán số tiền HTLS đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại lập báo cáo bổ sung hồ sơ quyết toán số tiền HTLS.

Việc kiểm tra hồ sơ đề nghị quyết toán và thực hiện quyết toán số tiền HTLS của NHNN đối với các ngân hàng thương mại được tập trung vào: Kiểm tra hồ sơ quyết toán số tiền HTLS của ngân hàng thương mại gửi NHNN; số liệu báo cáo quyết toán của ngân hàng thương mại và số liệu theo dõi, hạch toán kế toán của NHNN; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra hồ sơ quyết toán và thông báo kết quả quyết toán số tiền hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết