03/08/2017 - 09:03

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Thành ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo, quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, của cán bộ, công chức, viên chức… Pháp luật cũng đã quy định một trong những chức năng, nhiệm vụ hàng đầu của thủ trưởng các sở, ban, ngành là tham mưu cấp thẩm quyền xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, ít nhất là cơ chế, chính sách trong phạm vị lĩnh vực ngành mình, đơn vị mình quản lý.

Thế nhưng, trên thực tế, từng lúc, từng nơi công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chưa được thủ trưởng các sở, ngành quan tâm đúng mức. Trước kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND thành phố gần 3 tháng, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì cuộc họp để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các sở, ngành được Thường trực UBND thành phố giao chủ trì soạn thảo các báo cáo, tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố) trình tại kỳ họp, phải khẩn trương rà soát công việc có liên quan để thực hiện, đảm bảo nội dung, thời gian trình các báo cáo, tờ trình theo kế hoạch…

Mặc dù được Thường trực HĐND, UBND thành phố quan tâm, đôn đốc, nhưng vẫn còn nhiều báo cáo, tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết) trình tại kỳ họp HĐND bị trễ. Cụ thể, tại kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố có tới 15/29 báo cáo, tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết) của UBND thành phố gởi đến Thường trực HĐND trễ so với kế hoạch, làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban của HĐND thành phố. Mặc dù gởi báo cáo, tờ trình trễ, nhưng theo Thường trực HĐND thành phố, một số báo cáo, tờ trình chưa được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Do vậy, qua thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, giám sát của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố phải điều chỉnh, bổ sung và rút lại một số tờ trình. Đáng quan tâm là những hạn chế này đã được rút kinh nghiệm từ các kỳ họp trước đây của HĐND thành phố, nhưng vẫn xảy ra tại kỳ họp này. Cũng do chuẩn bị không kịp về tiến độ thời gian nên UBND thành phố phải rút lại, không trình 10 tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết); trong đó, có nhiều nội dung mang tính cấp bách, bức xúc cần nhanh chóng được HĐND thông qua để các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện ngay. Điều này dẫn đến việc Thường trực UBND thành phố phải đề nghị Thường trực HĐND triệu tập, tổ chức kỳ họp HĐND bất thường để thông qua 10 tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết) này…

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp HĐND giữa năm 2017 mới đây, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Giám đốc sở, ngành phải chủ động trong việc xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách của thành phố, nhất là đối với ngành, lĩnh vực mình phụ trách… Đồng quan điểm này, đồng chí Phạm Văn Hiểu cho rằng, một trong những trách nhiệm, chức năng quan trọng của Giám đốc sở là xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách và hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách đó… Đồng chí đề nghị UBND thành phố chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế để các kỳ họp HĐND thành phố đạt chất lượng cao hơn; các cơ chế, chính sách của thành phố được thông qua kịp thời, sát với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố…

QUANG THỤY KHUÊ

Chia sẻ bài viết