17/02/2020 - 09:24

Đồng chí Nguyễn Văn Kết, Bí thư Đảng ủy phường An Hòa

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

Đảng bộ phường An Hòa có 13 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc với 1.090 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng ủy xem việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, chính quyền đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả, chú trọng gắn việc thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị.         

Đảng ủy, các cấp ủy tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; chỉ đạo cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện NQTW4 và đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 bằng những hành động thiết thực, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, các cấp ủy cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQTW4 và Chỉ thị 05; đồng thời, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nhằm giúp cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phòng ngừa sai phạm. Nổi bật là quyết tâm của Đảng bộ xây dựng thành công phường văn minh đô thị. Trong đó, việc vận động xã hội hóa nâng cấp các hẻm, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, lắp camera an ninh… đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Cán bộ cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Hằng năm, các chi bộ đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng đảng được chú trọng thực hiện. Năm 2018, 2019, Đảng bộ phường đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đạt được kết quả trên là nhờ các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác rèn luyện, phấn đấu của đảng viên; nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của tất cả đảng viên. Vai trò gương mẫu, nêu gương, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cũng thúc đẩy đảng viên noi theo, làm theo. Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời biểu dương những kết quả tốt cũng như chấn chỉnh những biểu hiện chưa tốt, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục phát động nâng cao hiệu quả việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc cụ thể, thiết thực trong thực hiện các chỉ tiêu hằng năm, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nâng chất các tiêu chí để giữ vững phường văn minh đô thị.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết