06/02/2009 - 08:17

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tranh thủ thời cơ, vượt mọi khó khăn, thách thức, tiến lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng

 

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 - 2008). Nhân dịp này, Báo Nhân Dân phỏng vấn đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư về nội dung này. Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn này, được đăng trên Báo Nhân Dân số ra gần đây.

* Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ X của Đảng?

- Đồng chí Trương Tấn Sang: Sau khi Đại hội lần thứ X của Đảng kết thúc thắng lợi, Nghị quyết Đại hội đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đạt được nhiều thành tựu, trong bối cảnh từ giữa năm 2007, nhất là từ đầu năm 2008 đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trên thế giới đã tác động xấu, gây rất nhiều khó khăn cho nước ta.

Nền kinh tế cơ bản ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối cao, quy mô tổng sản phẩm trong nước tiếp tục tăng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2006 là 8,23%, năm 2007 là 8,48%. Năm 2008, trong điều kiện rất khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới, nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn đạt khoảng 6,23%. Bình quân ba năm (2006 - 2008) đạt 7,6%/năm (mục tiêu Đại hội đề ra là 7,5 - 8%, phấn đấu đạt hơn 8%). Giá trị tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng từ 53 tỉ USD (năm 2005) lên 88,7 tỉ USD (năm 2008). Sản xuất nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn (thiên tai, dịch bệnh...), có tốc độ tăng trưởng bình quân ba năm đạt 4,83%/năm (vượt mục tiêu đại hội), bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; nhiều sản phẩm xuất khẩu có khối lượng lớn, chiếm vị trí cao trong nhóm các nước xuất khẩu thế giới (gạo, cà-phê, cao-su, thủy hải sản...). Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân ba năm 16,53%/năm, cao hơn so với kế hoạch; một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao được xây dựng (hóa dầu, đóng tàu, điện tử...). Khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng ổn định, cao hơn mức tăng GDP của nền kinh tế; sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú hơn. Thu ngân sách Nhà nước đạt mức cao hơn so với mục tiêu đại hội đề ra. Tổng kim ngạch xuất khẩu ba năm bình quân tăng 26%/năm (cao hơn chỉ tiêu đại hội). Trước tình hình lạm phát, nhập siêu tăng cao từ cuối năm 2007, đầu năm 2008, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ, bước đầu đạt kết quả quan trọng, kiềm chế được lạm phát, giảm dần nhập siêu, về cơ bản giữ được ổn định kinh tế vĩ mô. Huy động được lượng vốn lớn từ nhiều nguồn cho đầu tư phát triển, nhất là từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tỷ lệ huy động vốn toàn xã hội bình quân ba năm đạt 42% GDP (cao hơn mục tiêu đại hội đề ra), nội lực được phát huy. Năng lực sản xuất mới của nền kinh tế tăng lên, đang và sẽ phát huy hiệu quả. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển. Doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa. Các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn đều hoạt động có hiệu quả và phát triển nhanh hơn. Việc kiện toàn tổ chức các tổng công ty, thí điểm thành lập một số tập đoàn kinh tế đã làm tăng năng lực sản xuất của doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế then chốt, củng cố vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên một số lĩnh vực. Vừa qua, các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước, đã có đóng góp quan trọng vào kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được triển khai xây dựng và từng bước hoàn thiện.

Giáo dục - đào tạo đạt được một số tiến bộ. Cơ sở vật chất cho giáo dục - đào tạo tăng đáng kể. Các chính sách phát triển giáo dục mầm non, phổ thông, đại học, đào tạo nghề được thực hiện có kết quả, trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương được Nhà nước và xã hội đầu tư phát triển. Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, kịp thời ngăn chặn, khống chế các dịch bệnh phát sinh. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng; chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao có bước phát triển; báo chí, xuất bản phát triển nhanh, phong phú, được chỉ đạo, quản lý chặt chẽ hơn, giảm các sai phạm, lệch lạc. Giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội có nhiều cố gắng, đạt kết quả tốt; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm ở tất cả các vùng, các tỉnh, thành phố. Khi lạm phát, giá cả tăng cao, nhiều chính sách an sinh xã hội được tăng cường để hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt được đẩy mạnh. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông đạt một số kết quả.

Đặc biệt, trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng hết sức được quan tâm, chiếm một tỷ lệ lớn trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giải quyết kịp thời các vấn đề lớn của đất nước, của Đảng đặt ra. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết có bước đổi mới; công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được đẩy mạnh và đổi mới. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, văn hóa, nghệ thuật được quan tâm hơn, đạt được một số kết quả. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo được sự chuyển biến về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân và việc làm theo đã có những kết quả bước đầu. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào Đảng, vào sự nghiệp đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước; tư tưởng tích cực vẫn là xu hướng chủ đạo trong đời sống xã hội. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ được triển khai tương đối đồng bộ, mang lại kết quả trên một số mặt. Các cơ quan của Đảng , Nhà nước được sắp xếp, thu hẹp đầu mối; công tác cán bộ được đổi mới trên tất cả các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng và chính sách cán bộ; việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bước đầu tạo được một số chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm hơn; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới, đạt được một số kết quả. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, có tác dụng cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trên từng lĩnh vực cũng còn không ít hạn chế, yếu kém. Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, chậm được cải thiện; các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc, tăng trưởng kinh tế chậm lại, nguy cơ tụt hậu xa hơn các nước trong khu vực chậm được khắc phục. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch chậm. Huy động và sử dụng các nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực, cho phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế, hiệu quả thấp. Việc đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể còn hạn chế, chưa tăng cường được vai trò chủ đạo và vai trò nền tảng trong nền kinh tế nhiều thành phần. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế chậm được tăng cường.

Giáo dục - đào tạo còn nhiều hạn chế, yếu kém kéo dài, chưa được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, nhất là yếu kém trong giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục nhân cách cho học sinh, sinh viên; sự bất hợp lý trong cơ cấu giáo dục giữa các cấp học, ngành học, đại học và dạy nghề... Chính sách quản lý và phát triển khoa học - công nghệ đổi mới còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế thế giới. Chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân còn thấp, nhất là đối với người nghèo, vùng sâu, vùng xa. Quản lý hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều mặt yếu kém. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình bị buông lỏng, không đạt kế hoạch về giảm tỷ lệ sinh; mất cân đối nam, nữ trong cơ cấu dân số. Sự phát triển và chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém. Quản lý các hoạt động văn hóa, báo chí, xuất bản còn nhiều mặt buông lỏng, để nảy sinh tiêu cực; mức hưởng thụ văn hóa còn chênh lệch giữa các vùng, các tầng lớp nhân dân. Chính sách tiền lương, thu nhập chưa hợp lý, chất lượng cuộc sống của một bộ phận nhân dân giảm sút, có nhiều khó khăn; một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết...

Trong công tác xây dựng Đảng, một số vấn đề nổi lên là: Công tác lý luận chưa khắc phục được một số mặt hạn chế, lạc hậu. Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu tính thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế; nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tư tưởng còn chậm. Hoạt động báo chí, xuất bản còn những sai phạm, lệch lạc chưa được khắc phục. Kết quả đạt được của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa đồng đều ở các cấp, các ngành, các địa phương, kết quả của việc làm theo còn hạn chế. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu tinh gọn. Công tác cán bộ còn một số mặt yếu kém chưa được khắc phục. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở còn nhiều mặt yếu kém, thậm chí một số tổ chức cơ sở đảng tê liệt, mất sức chiến đấu, không thể hiện được vai trò lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng trên một số mặt cũng còn hạn chế, thiếu sót; nguyên tắc tập trung dân chủ còn bị vi phạm, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng thấp, nể nang, né tránh, ngại va chạm, dân chủ hình thức còn diễn ra ở nhiều cấp.

Đây là những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết khắc phục trong thời gian tới.

*  Phóng viên: Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, xin đồng chí cho biết Đảng ta đã rút ra được những bài học kinh nghiệm gì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo?

- Đồng chí Trương Tấn Sang: Những năm đầu nhiệm kỳ khóa X vừa qua là những năm đầu tiên nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong bối cảnh tình hình chính trị và kinh tế thế giới diễn biến hết sức phức tạp. Trong năm đầu nhiệm kỳ, tình hình kinh tế thế giới phát triển thuận lợi, nhưng từ giữa năm 2007 đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã tác động mạnh, nhanh chóng đến kinh tế nước ta. Cuối năm 2007, đầu năm 2008, lạm phát và nhập siêu ở nước ta tăng cao, Đảng, Nhà nước ta kịp thời đề ra các giải pháp ngăn chặn lạm phát và giảm nhập siêu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Vào những tháng cuối năm 2008, chúng ta lại phải tập trung sức chỉ đạo cho mục tiêu ưu tiên là ngăn chặn suy giảm kinh tế, đồng thời tiếp tục ngăn ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, nửa nhiệm kỳ vừa qua tuy là một thời gian ngắn nhưng cũng cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm. Bước đầu, có thể nêu lên một số kinh nghiệm sau:

- Thứ nhất, đó là việc cần nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác dự báo, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực kinh tế - xã hội cũng như các lĩnh vực khác. Chất lượng công tác dự báo, quy hoạch, kế hoạch có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Những hạn chế, yếu kém trong công tác nắm tình hình, dự báo vừa qua phần nào làm Đảng, Nhà nước ta phải nhiều lần điều chỉnh chỉ tiêu phát triển, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành nền kinh tế. Những hạn chế, yếu kém của công tác quy hoạch, kế hoạch là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng tới tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Một số hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua cũng có một phần nguyên nhân do sự hạn chế, yếu kém của công tác dự báo, quy hoạch, kế hoạch. Yêu cầu phát triển ổn định, vững chắc của đất nước trong bối cảnh hội nhập và diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta phải quan tâm hơn nữa đến lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực này.

- Thứ hai, thực tiễn nửa đầu nhiệm kỳ qua cho thấy, trong tình hình chính trị, kinh tế thế giới biến động phức tạp, để vượt qua được các khó khăn, thách thức và tận dụng được cơ hội để phát triển, đất nước ta cần phải giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy cao nội lực với phương châm “nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng”, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh tài chính, tiền tệ, giữ vững các cân đối kinh tế vĩ mô. Điều này đặt ra nhiều vấn đề về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, về yêu cầu nâng cao chất lượng phát triển của nền kinh tế như Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã xác định.

- Thứ ba, thực tiễn nửa đầu nhiệm kỳ cũng cho thấy sự phát triển bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải thực hiện tốt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Cùng với nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế, cần phải quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; hạn chế việc mở rộng, từng bước thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các vùng; bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp phát triển đất nước.

- Thứ tư, bài học kinh nghiệm về yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế và các biện pháp khắc phục của các nước trên thế giới vừa qua cho thấy vai trò hết sức quan trọng của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường. Nước ta phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa càng đòi hỏi phải phát huy vai trò và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với nền kinh tế, để kinh tế phát triển ổn định, bền vững và đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước ở các cấp, các ngành là một trong những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; ngược lại, sự năng động, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước là một nguyên nhân quan trọng để đạt được các thành tựu vừa qua. Sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, ở tất cả các cấp, các ngành.

- Thứ năm, bài học về ý nghĩa, vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn nửa đầu nhiệm kỳ cũng khẳng định việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đảng có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, tiên phong, gương mẫu, có uy tín với nhân dân là yếu tố quyết định đối với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dù đất nước có gặp những khó khăn, thách thức to lớn đến thế nào.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một cách tóm tắt mục tiêu, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

- Đồng chí Trương Tấn Sang: Hội nghị Trung ương lần thứ chín đã thống nhất cao mục tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng là: Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra cho cả nhiệm kỳ, cụ thể là: Chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế đạt hiệu quả ngày càng cao. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Hội nghị xác định cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn đã được Nghị quyết Đại hội X, các nghị quyết Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị (khóa X) đề ra, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: xây dựng và thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững với chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để ngăn ngừa lạm phát, đồng thời đáp ứng được nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, điều chỉnh cơ cấu đầu tư; tăng vốn đầu tư kích cầu trong nước và những lĩnh vực có hiệu quả; tăng cường quản lý thị trường giá cả, phát triển thị trường trong nước. Cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của các thành phần kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục thực hiện cải cách giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đào tạo nghề; đẩy lùi các tiêu cực kéo dài trong giáo dục - đào tạo. Tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý và chính sách phát triển khoa học - công nghệ, hoàn thiện chiến lược, quy hoạch phát triển khoa học - công nghệ quốc gia, các ngành, các sản phẩm quan trọng; nâng cao tính tự chủ của các cơ quan khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với sản xuất, kinh doanh. Phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở đến Trung ương, nâng cao y đức, đẩy lùi tiêu cực trong khám chữa bệnh. Phát triển và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, gắn kết chặt chẽ phát triển văn hóa với phát triển kinh tế để văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Đổi mới chính sách tài chính đối với các lĩnh vực nói trên để tăng thêm vốn đầu tư của Nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để phát triển. Thực hiện tốt nhiệm vụ tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các lực lượng thù địch, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân để góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát huy dân chủ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quốc hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách tư pháp. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trong các nhiệm vụ, giải pháp đó, Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến Đại hội XI của Đảng là:

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bổ sung, phát triển Cương lĩnh; tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2001-2010, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, chuẩn bị các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tăng cường, củng cố, phát triển những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường.

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

- Tập trung làm tốt một số nhiệm vụ có tác động lớn tới tư tưởng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các vi phạm của báo chí.

- Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

- Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp, nhân sự Đại hội XI của Đảng.

* Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

PHẠM ĐẠO (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết