09/09/2018 - 17:19

Đồng chí Trần Minh Sử, đảng viên khu vực Phú Quới, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng:

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng

Thời gian qua, Đảng ta có nhiều nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; trong đó, có Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết thể hiện sự đổi mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) khi thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, cũng như chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Theo tôi, muốn thật sự vững mạnh, Đảng phải thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn bằng những hành động thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cần gắn chặt với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả. Trong đó, mỗi đảng viên phải là những nhân tố tích cực, gương mẫu, “nói đi đôi với làm”, tiên phong đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng để quần chúng noi theo.

Các cấp ủy Đảng cũng cần tăng cường quản lý đảng viên và thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, góp phần ngăn ngừa, hạn chế những sai phạm. Xử lý nghiêm, đúng theo quy định đối với những trường hợp vi phạm điều lệ Đảng, pháp luật, nhất là những vụ việc liên quan đến tham nhũng, lợi dụng chức vụ, lợi ích nhóm… nhằm tạo niềm tin trong nhân dân. Đồng thời, chú trọng phát huy và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia giám sát nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh...

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết