16/05/2017 - 22:11

Các cấp ủy Đảng huyện Cờ Đỏ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

Thời gian qua, các cấp ủy đảng huyện Cờ Đỏ đã tập trung nhiều giải pháp xây dựng chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh (TSVM), nhất là chú trọng thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư). Đến nay, sinh hoạt lệ của hầu hết chi bộ đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả, thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào tại địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phan Quốc Toàn, Bí thư Chi bộ ấp Thới Thuận (bìa trái) cùng lãnh đạo xã Thới Xuân tham quan mô hình cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn trái của người dân. 

Đảng bộ huyện Cờ Đỏ có 38 chi bộ cơ sở, 189 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó có 79 chi bộ ấp, với 2.762 đảng viên (ĐV). Theo đồng chí Phạm Minh Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, những năm qua, Huyện ủy Cờ Đỏ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, đầu năm 2011, BTV Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về "xây dựng chi bộ ấp và đảng bộ xã, thị trấn trong sạch vững mạnh toàn diện" (Nghị quyết số 03 của Huyện ủy), trong đó chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tìm hiểu thực tế tại xã Thới Xuân, đồng chí Danh Thành, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Đảng bộ xã có 16 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ ấp. Những năm qua, Đảng ủy tập trung chấn chỉnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Đảng ủy phân công Đảng ủy viên trực tiếp dự họp với các chi bộ ấp để hướng dẫn các chi bộ xây dựng nghị quyết lãnh đạo cụ thể, sát thực tế. Từ đó, chất lượng hoạt động của các chi bộ đã được nâng lên; việc đề ra nghị quyết sát đúng hơn và phân công nhiệm vụ cho đảng viên cụ thể, rõ ràng hơn.

Đồng chí Phan Quốc Toàn, Bí thư Chi bộ ấp Thới Thuận, xã Thới Xuân, nói: "Những năm trước, sinh hoạt lệ của chi bộ chưa đi vào nền nếp, nội dung sinh hoạt đơn giản, ĐV dự họp ít phát biểu ý kiến, nghị quyết của chi bộ xây dựng còn chung chung… Từ khi thực hiện Nghị quyết của BTV Huyện ủy về xây dựng chi bộ ấp và đảng bộ xã, thị trấn TSVM toàn diện, Chi bộ duy trì họp lệ từ ngày 8-10 hằng tháng. Trong cuộc họp lệ, bí thư chi bộ báo cáo kết quả lãnh đạo của chi bộ tháng qua, nhiệm vụ tháng tới và gợi ý đảng viên thảo luận từng vấn đề cụ thể. Các ĐV đã phát biểu sôi nổi, thắng thắn và có trọng tâm hơn. Mỗi cuộc họp thường có từ 7-10 ý kiến phát biểu. Từ đó, chi bộ đề ra nghị quyết sát thực tế nhiệm vụ. Sau cuộc họp, chi bộ phân công ĐV thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng". Đồng chí Phan Quốc Toàn khẳng định: nhờ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên, hai năm qua, các mặt công tác của ấp có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó nổi bật là cán bộ, đảng viên ấp đã hỗ trợ người dân vay hơn 4 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình; vận động người dân cải tạo được 1,5 ha vườn tạp trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, đề nghị cấp trên hỗ trợ xây 6 nhà đại đoàn kết, tình thương tặng hộ nghèo… Qua đó, hằng năm ấp có từ 5-10 hộ thoát nghèo, riêng năm 2016 có 20 hộ thoát nghèo.

Theo đồng chí Trần Thanh Nhiên, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiệp, thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 03 của Huyện ủy, thời gian qua, Đảng ủy quan tâm củng cố, kiện toàn ban chi ủy các chi bộ, trong đó, chú trọng lựa chọn những đồng chí có trình độ, năng lực đưa vào chi ủy chi bộ. Đảng ủy yêu cầu ban chi ủy các chi bộ phải tổ chức hội ý thống nhất các nội dung trước khi họp lệ chi bộ; trong cuộc họp ban chi ủy phải gợi ý nội dung để ĐV phát biểu…Đồng chí Huỳnh Ngọc Nguyên, Bí thư Chi bộ ấp Thới Hữu, cho biết: vào ngày 8 hằng tháng, ban chi ủy họp để bàn bạc nội dung cuộc họp chi bộ và ngày 10 tổ chức họp lệ. Trong cuộc họp, được gợi ý của ban chi ủy, ĐV phát biểu sôi nổi, mạnh dạn tự phê bình và phê bình. Các vấn đề phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự được ĐV đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện. Nhờ vậy, các mặt công tác của ấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Điển hình như chi bộ đã chỉ đạo nhân dân đóng góp đổ bê tông 2.000m đường giao thông và bắc 3 cây cầu bê tông; chỉ đạo nhân dân thực hiện 40ha cánh đồng lớn, cải tạo 4ha vườn kém hiệu quả; chi bộ đạt TSVM tiêu biểu nhiều năm liền… Đồng chí Trần Thanh Nhiên khẳng định: "Các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, đề ra nghị quyết sát đúng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của ĐV, từ đó lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, phong trào, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đảng ủy xã đề ra hằng năm".

Đánh giá về kết quả thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 03 của Huyện ủy, đồng chí Phạm Minh Thuấn, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cờ Đỏ, cho biết: Đến nay, hầu hết các chi bộ tổ chức sinh hoạt lệ đúng thời gian quy định, đúng nội dung hướng dẫn, đề ra nghị quyết sát thực tế và lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào tại địa phương, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ sinh hoạt định kỳ nền nếp, đúng quy định của Điều lệ Đảng; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức và thời gian sinh hoạt cho phù hợp đặc điểm, tình hình của từng loại hình chi bộ; chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Lấy kết quả sinh hoạt theo chuyên đề làm cơ sở để xem xét đánh giá chất lượng chi bộ, tổ chức cơ sở đảng TSVM. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Yêu cầu mỗi đồng chí cấp ủy cấp trên, trưởng, phó phòng ban ngành, đoàn thể huyện sắp xếp thời gian dự sinh hoạt với chi bộ trên địa bàn được phân công và xem xét trách nhiệm của từng đồng chí được phân công chỉ đạo sinh hoạt chi bộ trong lần đánh giá chất lượng cuối năm. Trước mắt, BTV Huyện ủy chỉ đạo chuẩn bị chu đáo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, trong đó lựa chọn và giới thiệu vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của chi bộ và cấp trên...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết