24/09/2018 - 10:24

Đồng chí Nguyễn Ngọc Báu, Bí thư Chi bộ Khu vực 2, phường Cái Khế:

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đưa ra nhiều giải pháp thể hiện quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, theo tôi, để nghị quyết đi vào cuộc sống, cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở, cần nghiêm túc, quyết tâm thực hiện bằng những hành động thiết thực, giải pháp đồng bộ để đạt hiệu quả cao và tạo được niềm tin trong nhân dân.

Để người dân tin Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc. Nhất là những gì đã đăng ký, cam kết; nói đi đôi với làm thể hiện qua những hành động thiết thực với quyết tâm cao, là tấm gương để người dân học tập. Muốn cán bộ, đảng viên tốt, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải có phẩm chất đạo đức tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; nghiêm túc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thật sự dân chủ, tiên phong gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân...

Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng cần phải coi trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những tiêu cực cũng như xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm. Cấp ủy là nơi trực tiếp triển khai các nghị quyết và quản lý, giáo dục đảng viên. Chính vì vậy, vai trò của cấp ủy là rất quan trọng, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các cấp ủy đảng cần thực hiện tốt công tác thông tin thời sự để định hướng nhận thức đúng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải gắn bó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết