28/05/2018 - 07:29

Đồng chí Nguyễn Văn Hai, Bí thư chi bộ ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ:

Lấy hiệu quả của phong trào làm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã tích cực triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (CT05). Đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự, nhất là trong giai đoạn toàn Đảng ta đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (NQTW4 khóa XII).

Trên cơ sở triển khai, quán triệt các nội dung của chuyên đề năm 2018, từng cấp ủy và tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp cần xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực, tổ chức thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, từng cơ quan, đơn vị, CB, ĐV, tùy theo chức trách, nhiệm vụ của mình, cần có sự liên hệ, vận dụng các nội dung học tập vào thực tiễn công tác. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò tiền phong, nêu gương của người đứng đầu các cấp, CB, ĐV.

Song song đó, cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện CT05, NQTW4 khóa XII gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương; trong đó, CB, ĐV làm nòng cốt trong công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia. Cần mạnh dạn phân công, giao việc cụ thể cho CB, ĐV phụ trách, thực hiện, qua đó, từng bước phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị CB, ĐV nhất là CB, ĐV mới nhận nhiệm vụ. Lấy hiệu quả của phong trào làm thước đo, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CB, ĐV.

Theo tôi, để việc thực hiện CT05, NQTW4 khóa XII hiệu quả, các cấp ủy đảng, chi bộ cần ưu tiên lựa chọn, xây dựng những mô hình cụ thể, gần gũi, dễ thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Từ đó, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, đồng lòng trong tuyên truyền, vận động, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo các tầng lớp nhân dân...

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết