16/04/2021 - 22:15

Lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận Cái Răng, Ninh Kiều và Bình Thủy 

(CT) - Ngày 16-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Biểu quyết thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận Cái Răng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TÂM KHOA

Biểu quyết thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận Cái Răng nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TÂM KHOA

Hội nghị đã biểu quyết 100% thống nhất lựa chọn, lập danh sách 49 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận Cái Răng nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cơ cấu đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 38,77%, đại biểu dân tộc là 4,08%, người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 12,24%, dưới 40 tuổi chiếm 44,89%, tái cử là 61,29%, đại biểu tôn giáo chiếm 4,08%. Đồng thời, biểu quyết 100% thống nhất cho 14 người rút tên khỏi danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026; thống nhất lựa chọn 1 người trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn rút tên khỏi danh sách ứng cử, làm dự phòng.

* Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều đã biểu quyết thống nhất lập danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó cơ cấu như sau: 22 nữ (tỷ lệ 39,29%), dân tộc thiểu số 2 người (tỷ lệ 3,57%), ngoài Đảng 7 người (tỷ lệ 12,5%), dưới 40 tuổi 12 người (tỷ lệ 21,43%), tái cử 23 người (tỷ lệ 57,5%), tôn giáo 4 người (tỷ lệ 7,14%).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận sẽ triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri để những người ứng cử vận động bầu cử.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách 54 người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Các đại biểu biểu quyết thống nhất lập danh sách 54 người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: XUÂN ĐÀO

* Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN quận đã biểu quyết lập danh sách 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có 27 nữ  (tỷ lệ 50%); đại diện dân tộc là 1 người (tỷ lệ 1,85%); 6 người ngoài Đảng (tỷ lệ 11,11%); 21 người dưới 40 tuổi (tỷ lệ 38,39%); 19 người tái cử (tỷ lệ 55,88%); đại diện tôn giáo là 1 người (tỷ lệ 1,85%).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban MTTQVN quận tiếp tục phối hợp tuyên truyền, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử vận động bầu cử...

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết