08/04/2008 - 11:07

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 7-4, phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã khai mạc tại Hà Nội. Tại phiên họp này, Hội đồng Dân tộc thảo luận, đánh giá kết quả giám sát việc thực hiện hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (Quyết định 134/TTg); thí điểm giao, khoán và bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên (Quyết định 304/TTg).

Qua giám sát, Hội đồng Dân tộc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Quyết định 134 trong năm 2008 theo kế hoạch; sau năm 2008 chỉ đạo tổng kết trên phạm vi toàn quốc để đánh giá toàn diện những kết quả và tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó có giải pháp tiếp tục giải quyết khó khăn về đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn bằng những chính sách tổng hợp, mang tính chiến lược, không nhất thiết kéo dài thêm thời gian thực hiện Quyết định 134. Về giải quyết nhà ở và đất ở, giao cho các địa phương tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ các hộ đồng bào chưa có nhà, đất ở bằng ngân sách của địa phương và vận động cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ. Việc giải quyết đất sản xuất cần tiếp tục khai hoang, phục hóa quỹ đất của địa phương để cấp cho dân, kết hợp với giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho đồng bào (ở những nơi có rừng), chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành nghề phù hợp... Xây dựng các công trình nước tập trung ở những khu đông dân cư đang thiếu nước sinh hoạt cùng với việc xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng các công trình đã xây dựng. Qua giám sát, Hội đồng Dân tộc đề nghị khi xây dựng chính sách phải xác định rõ thời gian, nguồn lực, các điều kiện cần và đủ để chính sách được thực hiện có lộ trình, nghiêm túc; đề nghị giao cho một bộ chủ quản thống nhất theo dõi, quản lý các chính sách, chương trình, dự án đầu tư triển khai thực hiện trên địa bàn vùng đồng bào các dân tộc thiểu số để kịp thời tổng kết, đánh giá tham mưu cho Chính phủ trong công tác ban hành và thực hiện chính sách dân tộc.

Việc giải quyết nhà ở là mục tiêu được nhiều địa phương ưu tiên thực hiện. Đến hết năm 2007, các địa phương đã hỗ trợ nhà ở cho 330.293 hộ, đạt 98% số hộ theo kế hoạch ban đầu và 89% số hộ sau khi điều chỉnh bổ sung.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết