06/11/2017 - 14:08

Đồng chí Danh Thành, Bí Thư Đảng ủy xã Thới Xuân:

Khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tham gia đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Theo tôi, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy Đảng cần kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ (CB); xây dựng đội ngũ CB, đảng viên (ĐV), nhất là CB lãnh đạo, quản lý các cấp đủ tâm, đủ tầm, thực sự tiên phong, gương mẫu. Các cấp ủy Đảng cần thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của CB, ĐV trong thực hiện NQTW4 khóa XII. Qua đó, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm và biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong thực hiện NQTW4 khóa XII.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với những nơi, những trường hợp có dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái để xử lý dứt điểm. Cần rà soát và kiên quyết xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho thôi chức những trường hợp suy thoái, nhất là đối với CB lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó là thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực việc kê khai tài sản, thu nhập của CB, ĐV, công chức, viên chức theo quy định; thực hiện tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ CB, công chức, viên chức theo nghị quyết, nghị định của Trung ương.

Theo tôi, các cấp ủy Đảng cũng cần thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý kịp thời, góp phần xây dựng và củng cố niềm tin với nhân dân. Xây dựng và thực hiện quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với CB, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Đồng thời, cần đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm nâng cao chất lượng phát triển ĐV; rà soát, sàng lọc và đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách. Thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tham gia đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV…

HOÀNG DUNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết