01/11/2014 - 17:08

Khẳng định trách nhiệm của Đảng trong việc chăm lo, giáo dục đoàn viên thanh niên

Là người sáng lập và rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, đoàn viên thanh niên. Điều này một lần nữa được khẳng định trong Di chúc của Người.

Nhắc tới đoàn viên thanh niên trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “…Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Đây vừa là tình cảm, niềm tin yêu của Bác dành cho những chủ nhân tương lai của đất nước vừa chính là lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa về trách nhiệm của Đảng phải “chăm lo giáo dục”, “đào tạo”, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh điều này khi Người coi đây là việc “rất quan trọng và rất cần thiết”.

Trước khi được nhắc đến trong Di chúc, đã không ít lần, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò, vị trí to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Năm 1925 trong bài: “Gửi thanh niên An Nam” Hồ Chí Minh đã viết: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại, người sẽ chết mất nếu đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh”. Khi truyền bá tư tưởng cách mạng vào trong nước, Hồ Chí Minh đã chọn đối tượng đầu tiên là thanh niên và tập hợp họ trong tổ chức “Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên” nhằm tập hợp thanh niên yêu nước giác ngộ cách mạng tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc.

Ngày 17-8-1947, nhân Hội nghị Thanh niên Việt Nam, trong “Thư gửi các bạn thanh niên”, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “…nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên…”. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (1956), Người nhấn mạnh: “Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng để thực hiện những chủ trương, chính sách cách mạng”.

Là người sáng lập và rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải trực tiếp chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn. Nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ Đảng cấp huyện (tháng 1/1967), Người chỉ rõ: “Chi bộ phải chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên cho thật tốt… đoàn viên và các đội Thanh niên xung phong là cánh tay của chi bộ”. “Trung ương và các cấp đảng bộ địa phương phải chăm sóc hơn nữa đến công tác thanh niên” trong đó vấn đề quan trọng là chăm lo công tác xây dựng Đoàn để “phát huy tác dụng tiên phong của Đoàn về mọi mặt”.

Theo Người, “cần phải đi sâu vào đời sống thanh niên, hiểu rõ tâm lý của các lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề một cách thiết thực” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t 10, tr 304-308).

Thực hiện lời Bác, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc.

Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa”, Đảng ta đã chỉ rõ: “Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, có nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu…”.

Tuy nhiên, Nghị quyết 25 cũng chỉ ra rằng: “Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thanh niên; việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên không thường xuyên, kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ chưa thực sự được coi trọng; chưa làm tốt công tác phát triển Đảng trong thanh niên. Nhà nước chậm thể chế hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên; thiếu những chính sách nhất quán, đồng bộ, lâu dài đối với thanh niên; chưa có chính sách cụ thể để bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng tài năng trẻ, việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên còn hạn chế. Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thanh niên thuộc lĩnh vực được phân công…”.

Theo Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, trong bối cảnh hiện nay, điều cần nhất mà Đảng, Nhà nước, xã hội có thể chăm lo, bồi dưỡng cho thanh niên, đó chính là tin tưởng, tạo môi trường, cơ hội cho thanh niên được rèn luyện, cống hiến, thử thách trong thực tiễn: “Hãy giao việc cho thanh niên kèm theo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, lấy mức độ hoàn thành công việc được giao để nhận xét, đánh giá. Bên cạnh đó, cần quan tâm đáp ứng những nhu cầu cuộc sống cơ bản của thanh niên, về thu nhập, mức sống, về quyền học tập, quyền được giải trí…”.

Bản thân thanh niên cũng phải nhận thức về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, với đất nước; phải đặt ra mục tiêu và chủ động tìm cơ hội để được rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn.

Để định hướng cho thanh thiếu niên hướng tới những giá trị tốt đẹp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xây dựng bộ chuẩn mực đạo đức “Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho từng nhóm đối tượng đoàn viên, thanh niên. Phát động cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với việc xác định những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên có “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”, qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương sáng, những việc làm hay của tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.

MINH CHÂU (Theo ĐCSVN điện tử)

Chia sẻ bài viết