19/12/2012 - 09:19

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

(TTXVN)- Với chủ đề "Phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới", sáng 18-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. 510 đại biểu là những tấm gương tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng của cựu chiến binh, đại diện cho hơn 2,6 triệu hội viên trong cả nước về dự Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng toàn thể anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước, về những kết quả công tác và thành tích rất đáng trân trọng đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hội trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp Hội cần quán triệt nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Theo đó, Hội cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Các cấp Hội cần nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng tư tưởng cho hội viên và nhân dân trước những vấn đề mới nảy sinh, những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị - xã hội trong nước và thế giới, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, bác bỏ các quan điểm sai trái; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

Hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên và nhân dân; động viên cựu chiến binh tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ cựu chiến binh và những người gặp khó khăn, hoạn nạn vươn lên để sớm có cuộc sống ổn định, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội Cựu chiến binh là giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cựu chiến binh đối với thanh niên. Các cấp Hội và hội viên cần đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Cựu chiến binh cần thường xuyên chăm lo xây dựng Hội thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Tổng Bí thư mong muốn, Hội Cựu chiến binh chỉ đạo thực hiện một cách tích cực, kiên trì và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân. Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp Hội.

Tổng Bí thư tin tưởng, sau Đại hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn, thực sự đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình.

Chia sẻ bài viết