25/03/2014 - 21:26

Khắc phục việc chậm cụ thể hóa nghị quyết của HĐND

(CT)- Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố vừa tổ chức giám sát việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố đã thông qua tại kỳ họp thứ 9 liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn giáo.

Qua giám sát, nhìn chung các sở đã có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND. Tuy nhiên, vẫn còn một số nghị quyết được các sở cụ thể hóa chậm so với quy định, các văn bản triển khai chưa sát với Nghị quyết gây khó khăn cho địa phương khi triển khai thực hiện;... Kết thúc đợt giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố kiến nghị UBND thành phố ban hành văn bản quy định về trình tự thủ tục khi xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố để các cơ quan, đơn vị thực hiện một cách đồng bộ; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu dự thảo nghị quyết và dự thảo văn bản cụ thể hóa nghị quyết HĐND nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan tham mưu và kịp thời triển khai nghị quyết theo quy định...

KHẮC VIỆT

Chia sẻ bài viết