15/09/2013 - 20:06

ĐẢNG ĐOÀN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ

Khắc phục hạn chế, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh, quy hoạch mở rộng đối tượng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, năng động trong lãnh đạo, quản lý điều hành…Đó là những nội dung mà Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Cần Thơ đã tập trung khắc phục sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).

Đồng chí Bùi Văn Hai, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, cho biết: "Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, các cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc khắc phục hạn chế; tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Qua kiểm điểm, đã giúp cho lãnh đạo đơn vị có thêm kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành".

Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố hội ý đánh giá hoạt động trong tuần.

Sau kiểm điểm, Đảng đoàn UBMTTQVN thành phố đã triển khai quán triệt kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được phân tích làm rõ trong hội nghị kiểm điểm theo tinh thần NQTW4. Một trong những hạn chế đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, kiểm tra đối với cán bộ, đảng viên dưới quyền có lúc chưa sâu sát, chưa thường xuyên. Để khắc phục hạn chế này, Đảng đoàn UBMTTQVN thành phố tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức. Trước tiên, các thành viên trong Đảng đoàn, cấp ủy chi bộ, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố nêu cao tính gương mẫu trên mọi mặt công tác, đời sống. Đảng đoàn lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, qua đó kịp thời ngăn ngừa những tư tưởng lệch lạc và khắc phục những hạn chế thiếu sót. Đồng chí Bùi Văn Hai, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, cho biết: "Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, các đảng viên đã nâng cao nhận thức trong công tác tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo cơ quan cũng quyết tâm trong chỉ đạo, nhắc nhở từng bộ phận, cá nhân có trách nhiệm liên quan để khắc phục hạn chế. Công tác lãnh đạo điều hành của lãnh đạo cơ quan có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát quy chế làm việc và tạo được sự thống nhất trong nội bộ".

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thời gian qua cũng được UBMTTQVN thành phố quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, Đảng đoàn UBMTTQVN thành phố nhận thấy vẫn còn hạn chế là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ chủ chốt Mặt trận các cấp trong thành phố thời gian qua chưa vững chắc, cấp huyện và cơ sở còn hụt hẫng cán bộ chủ chốt có trình độ, năng lực. Việc phối hợp giữa Đảng đoàn UBMTTQVN thành phố với quận ủy, huyện ủy trong việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo Mặt trận cấp quận, huyện từng lúc chưa có sự bàn bạc thống nhất nên Đảng đoàn không nắm được cán bộ, quy hoạch cán bộ chủ chốt Mặt trận cấp quận, huyện, cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020 để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Mặc dù có quy định mối quan hệ giữa Đảng đoàn Mặt trận với cấp ủy, song vẫn còn tình trạng điều động cán bộ chủ chốt của Mặt trận đi nơi khác hoặc từ nơi khác về Mặt trận không có sự trao đổi thống nhất với Đảng đoàn Mặt trận cấp trên.

Trong hội nghị kiểm điểm, Đảng đoàn đã phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến hạn chế và xác định cần phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảng đoàn, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố tiếp tục bổ sung và thực hiện công tác quy hoạch đối với các đối tượng là cán bộ lãnh đạo của cơ quan. Dựa vào trình độ, sở trường, năng lực thực tế mà lãnh đạo Mặt trận tiếp tục điều động 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận, huyện về UBMTTQVN thành phố, nhằm tạo nguồn chuẩn bị đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019. Mặt khác, trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2014-2019; UBMTTQVN thành phố đã quy hoạch 3 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN các quận, huyện và 1 đồng chí ngoài hệ thống Mặt trận. Đảng đoàn, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố cũng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận như: Cử 1 đồng chí học lớp cao học về tôn giáo; 1 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính; 1 đồng chí học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố cũng phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN các quận, huyện mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cho các cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Đảng đoàn UBMTTQVN thành phố cũng nhìn nhận việc thực hiện trách nhiệm và mối quan hệ làm việc của Đảng đoàn theo quy định chưa được cụ thể, chưa kịp thời. Đảng đoàn chưa duy trì được chế độ họp lệ, báo cáo định kỳ, thường kỳ, từng lúc bị động trong công việc. Trong chỉ đạo thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội theo hệ thống Mặt trận, tuy Đảng đoàn có nhiều cố gắng đề ra nhiều biện pháp nhưng vẫn còn lúng túng, chưa mang lại hiệu quả cao. Để khắc phục hạn chế trên, Đảng đoàn đã nghiên cứu, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, quy chế thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng đoàn và tổ chức đảng cơ quan. Đối với mối quan hệ làm việc, Đảng đoàn đã bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp, làm việc giữa Đảng đoàn với chi ủy chi bộ cơ quan. Đảng đoàn tăng cường giám sát Mặt trận các cấp trong việc tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quy tắc ứng xử, nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống Mặt trận; tập trung lãnh đạo, nhắc nhở thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và xử lý kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ luật; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn sơ kết, tổng kết việc thực hiện, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trước mắt, phối hợp chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2014-2019 đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Theo đồng chí Bùi Văn Hai, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, có chuyển biến nhưng cần phải được thực hiện thường xuyên để ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên. Đảng đoàn, cấp ủy chi bộ, Thường trực UBMTTQVN thành phố thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các cá nhân khắc phục những hạn chế đã được phân tích, làm rõ trong kiểm điểm theo tinh thần NQTW4. Bên cạnh đó, Đảng đoàn cũng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên của hệ thống Mặt trận; trong đó, các thành viên Đảng đoàn phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tập trung công tác hướng về cơ sở, sâu sát hơn với cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc…Đây là những vấn đề mà Đảng đoàn UBMTTQVN thành phố tiếp tục chỉ đạo tập trung khắc phục theo tinh thần NQTW4, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết