28/05/2014 - 22:33

Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013

(CT)- Theo báo cáo Sở Nội vụ TP Cần Thơ về kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2013 cấp sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố, chỉ số CCHC nhóm sở, ban ngành đạt kết quả rất tốt, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng. Chỉ số CCHC nhóm cấp quận, huyện đạt kết quả rất tốt là UBND quận Ô Môn.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ thành phố, việc tổ chức chấm điểm được các cơ quan, đơn vị tiến hành đánh giá nghiêm túc, khách quan, tương đối chính xác. Việc chấm các tiêu chí dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng đảm bảo độ tin cậy cao. Chỉ số CCHC năm 2013 của sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố đã phản ánh tương đối khách quan, trung thực kết quả CCHC thực tế của các đơn vị trong năm 2013. Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng giúp cho các sở, ngành, quận, huyện biết được những mặt mạnh, mặt yếu của mình, từ đó, tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong năm 2014.

C.H

Chia sẻ bài viết