29/06/2016 - 21:11

Nhịp cầu dân cử

Kết quả hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016

Trên cơ sở Chương trình hoạt động giám sát hằng năm, Thường trực HĐND thành phố đề ra chương trình hoạt động giám sát năm, hằng quý, trong đó, phân công cụ thể nội dung do Thường trực HĐND thành phố trực tiếp tổ chức giám sát, nội dung giao cho các Ban của HĐND thành phố tổ chức thực hiện giám sát và báo cáo kết quả đến Thường trực HĐND thành phố. Hình thức giám sát đa dạng, giám sát trực tiếp hoặc giám sát thông qua văn bản, giám sát đột xuất; đặc biệt, còn tổ chức hội nghị giám sát trực tiếp, tổ chức hội nghị giám sát có trực tuyến với các quận, huyện,...

Nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức thực hiện 27 đợt giám sát, khảo sát, làm việc với hơn 150 lượt đơn vị (bao gồm làm việc trực tiếp và giám sát bằng văn bản). Nội dung giám sát, khảo sát chủ yếu tập trung về: Việc thực hiện chủ đề năm; về tình hình triển khai thực hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố; tình hình triển khai, thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố; việc triển khai thực hiện xây dựng con người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch" theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiến độ và kết quả triển khai thực hiện một số công trình trọng điểm chào mừng 10 năm thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố; về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân 2 cấp; việc thực hiện kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND thành phố và lời hứa của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước địa phương; tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các nghị quyết chuyên đề của HĐND thành phố còn hiệu lực thi hành; việc đầu tư công đối với một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố; kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố và tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố...

Qua giám sát, kịp thời có báo cáo Thường trực Thành ủy, kiến nghị UBND thành phố hơn 130 ý kiến. Có trên 93% kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND thành phố được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu, thực hiện dứt điểm và có báo cáo đến Thường trực HĐND thành phố. Thường trực HĐND thành phố đã kịp thời đề xuất HĐND thành phố ban hành các chính sách (nghị quyết) phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và giúp các đơn vị được giám sát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Sau giám sát, Thường trực HĐND thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc và có tái giám sát kết quả việc thực hiện các kiến nghị giám sát nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát...

Chia sẻ bài viết