10/09/2017 - 21:41

Đồng chí Trương Thanh Bình,đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Bộ phận khu vực 7, phường Xuân Khánh,quận Ninh Kiều:

Huy động cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thời gian qua, Trung ương Đảng đã thể hiện quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhất là tăng cường chống tham nhũng; qua đó, củng cố, nâng cao lòng tin của đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, tôi nhận thấy, từng lúc, từng nơi, các giải pháp vẫn chưa toàn diện và triệt để, còn “để lọt” tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cấp ủy Đảng cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, cần mở rộng dân chủ, phát động cả hệ thống chính trị (toàn đảng, toàn quân, toàn dân) vào cuộc, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trong đấu tranh, không né tránh, nể nang và thực hiện phải đồng bộ, triệt để từ cơ sở, là nơi làm việc và nơi cư trú của cán bộ. Bởi vì, cơ sở là cái gốc, ở nơi đó cộng đồng sẽ biết hết mọi hành vi, lối sống của cán bộ.

Mặt khác, Đảng, Nhà nước cũng cần phải có cơ chế bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng; xử lý thật nặng đối với những cá nhân có hành vi, phạm tội tham nhũng để răn đe. Song song đó, các cơ quan Đảng, Nhà nước cần xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ, quy định việc cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc với dân phải công khai minh bạch, nhằm hạn chế hành vi vòi vĩnh, hành dân. Đồng thời, có chính sách tiền lương đi đôi với chế độ công vụ (nhà ở, phương tiện làm việc,…) nhằm đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức yên tâm tập trung thực hiện công việc.

Với nhiều giải pháp như vậy, cán bộ, công chức, viên chức sẽ không cần, không muốn và không dám tham nhũng. Muốn thực hiện được điều đó, trong lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ là khâu rất quan trọng. Các cơ quan Đảng, Nhà nước phải thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ theo tiêu chuẩn, quy định và thực hiện chặt chẽ các quy trình; nhất là phải đảm bảo tính công khai dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi nơi cán bộ công tác và nơi cư trú…

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết