12/09/2018 - 09:46

Hội thảo “Thành phố Cần Thơ - Dân số và phát triển”

(CT)- Sáng 11-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp Sở Y tế thành phố tổ chức hội thảo khoa học “Thành phố Cần Thơ - Dân số và phát triển”.

Hội thảo tập hợp gần 30 báo cáo tham luận với các nội dung khái quát lại hệ thống quan điểm của Đảng ta về công tác dân số qua các thời kỳ, để quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 21-NQ/TƯ (gọi tắt NQ 21) ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời, đánh giá kết quả công tác dân số của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất những giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Chương trình số 30-Ctr/TU ngày 29-12-2017 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện NQ 21.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, mục tiêu hiện nay của công tác dân số nhằm giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế- xã hội. Thông qua những ý kiến của các đại biểu tại hội thảo, Ban Tuyên giáo sẽ tổng hợp, tiếp tục tham mưu Thành ủy chỉ đạo trong quá trình thực hiện chương trình dân số của thành phố. Cùng với đó là các giải pháp thực hiện NQ21: tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách về dân số; tranh thủ mọi nguồn lực từ ngân sách của địa phương và vận động xã hội hóa ưu tiên đầu tư cho công tác dân số; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác dân số các cấp.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết