09/01/2008 - 12:10

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Hội đồng Lý luận Trung ương cần đề ra chủ thuyết phát triển của Việt Nam mang tính lý luận cao

Ngày 8-1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã họp (kỳ thứ 4) nhằm tổng kết hoạt động năm 2007 và đề ra chương trình công tác năm 2008; thảo luận một số đề xuất về triển khai nghiên cứu “ Bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 của Đảng”. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự.

Năm 2008, Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ triển khai nhiều Chương trình, Đề tài nghiên cứu lớn; thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Trung ương và góp phần phục vụ việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, cũng như việc soạn thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Về sự cần thiết và yêu cầu bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 của Đảng, theo đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương: Cương lĩnh năm 1991 đã đóng góp vai trò chỉ đạo to lớn trong quá trình soạn thảo các văn kiện Đại hội VIII, IX, X và các văn kiện Hội nghị Trung ương. Qua tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm đổi mới, càng thấy rõ giá trị định hướng và chỉ đạo có ý nghĩa to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Mặt khác, từ khi Cương lĩnh ra đời đến nay, tình hình thế giới và trong nước đã có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc. Nghị quyết các Đại hội VIII, IX, X và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đã từng bước bổ sung, phát triển nhiều nội dung cơ bản của Cương lĩnh năm 1991... Việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 là một yêu cầu khách quan, nhiệm vụ chính trị rất cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn và kiên định đi theo con đường đó với tinh thần không ngừng tìm tòi, đổi mới. Để xác định một cách khoa học những nội dung bổ sung, phát triển Cương lĩnh, cần triển khai tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh, phân tích cân nhắc kỹ từng vấn đề. Những công việc này sẽ được tập trung triển khai trong ba năm tới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những thành tích và những công việc lớn mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành trong năm 2007. Về nhiệm vụ năm 2008, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và cũng là năm bản lề trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. Hội đồng Lý luận Trung ương cần bắt tay vào công việc một cách quyết liệt nhất để triển khai các công trình nghiên cứu, trong đó cần dành công sức, thời gian, trí tuệ cho việc tổng kết việc thực hiện Cương lĩnh năm 1991 để đề xuất hướng bổ sung, phát triển làm cơ sở cho Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo chính trị báo cáo Trung ương và Trung ương lựa chọn trình Đại hội XI của Đảng quyết định. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn Đảng, trong đó có Hội đồng Lý luận Trung ương. Đối với Đề tài độc lập cấp Nhà nước về chủ thuyết phát triển của Việt Nam, cần bảo đảm quy mô hoành tráng, tính khái quát lý luận cao, đủ độ sâu cần thiết và mang tính thực tiễn sâu sắc. Về vấn đề này, Hội đồng cần nghiên cứu các trào lưu tư tưởng trên thế giới thời gian qua, trên cơ sở thực tiễn của nước ta đề ra chủ thuyết phát triển của Việt Nam mang tính lý luận cao. Về việc triển khai chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm, Hội đồng cần tìm ra những cái mới, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước ta. Hội đồng tiếp tục làm tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị và cần mở rộng hơn nữa hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực lý luận. Đi cùng với các nhiệm vụ trên, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương phải đẩy mạnh hơn nữa việc đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng bác bỏ những quan điểm sai trái.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)


Chia sẻ bài viết