05/10/2022 - 20:50

Hiệu quả từ công tác dân vận

(CT) - Ngày 5-10-2022, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ đến cuối năm 2022.

Trong 9 tháng qua, các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận phát huy được vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đảm bảo hiệu quả. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục được quan tâm, chú trọng công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết các khó khăn, bức xúc, khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức các hoạt động bảo đảm thiết thực.

Từ nay đến cuối năm, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nhà nước, hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai, sơ kết, tổng kết các văn bản của Ðảng về công tác dân vận. Ðồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022...

NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết