02/02/2015 - 09:20

KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG (3/2/1930-3/2/2015)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:
XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, ĐƯA TP CẦN THƠ TRỞ THÀNH TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VÙNG ĐBSCL

Trải qua 85 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng cách mạng chân chính luôn gắn bó máu thịt với nhân dân - đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp cách mạng. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã và đang nỗ lực lãnh đạo nhân dân xây dựng thành phố phát triển, góp phần vào xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước. Trao đổi với Báo Cần Thơ về những thành tựu nổi bật của Đảng bộ trong lãnh đạo đưa thành phố phát triển, nhất là sau gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW(NQ45) của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cho biết:

 

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển thành phố, trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm, thành tựu của đảng bộ Cần Thơ nhiều năm trước, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, tranh thủ mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh để xây dựng, đưa thành phố phát triển với những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực. Riêng năm 2014, tăng trưởng kinh tế đạt 12,05%, thu nhập bình quân đầu người đạt 70,2 triệu đồng, tương đương 3.298 USD; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.300 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt trên 39.500 tỉ đồng... Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp- xây dựng và khu vực thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp - thủy sản. Lĩnh vực thương mại phát triển nhanh, ổn định, từng bước thể hiện vai trò trung tâm phân phối hàng hóa cho toàn vùng ĐBSCL; các loại hình dịch vụ phát triển năng động, tăng nhanh về số lượng và chất lượng; các dịch vụ tài chính - ngân hàng phát triển mạnh về chiều rộng lẫn chiều sâu, với 52 tổ chức tín dụng, 230 điểm giao dịch. Năm 2014 vừa qua, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng đạt gần 43.000 tỉ đồng; tổng dư nợ phát vay đạt gần 50.000 tỉ đồng…Cơ sở vật chất trường học từng bước được kiên cố hóa và chuẩn hóa, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 5 trường đại học, 5 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp chuyên nghiệp, 73 cơ sở dạy nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo cho cả vùng, với trên 150.000 sinh viên. Mạng lưới y tế cơ sở và các cơ sở y tế điều trị chuyên sâu, kỹ thuật cao được đầu tư mở rộng, hoàn thiện…Nhiều công trình giao thông quan trọng được ưu tiên đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả; nhiều khu đô thị mới, khu tái định cư được xây dựng cùng với việc cải tạo nâng cấp, chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan, trật tự đô thị theo hướng văn minh, hiện đại…

 Thưa đồng chí, để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu NQ45 của Bộ Chính trị đã đề ra, hoạt động của hệ thống chính trị thành phố được đổi mới, nâng chất ra sao?

Trong 10 năm qua, hoạt động của hệ thống chính trị (HTCT) các cấp của thành phố tiếp tục được kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong tình hình mới.

Đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, Thành ủy cùng các cấp ủy đảng triển khai thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch vững mạnh (TSVM). Nổi bật là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTƯ4), qua đó kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và củng cố niềm tin của nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 03) được các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; đồng thời, tổ chức đăng ký thực hiện nhiều mô hình, phong trào thiết thực, tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm trong các tầng lớp nhân dân cùng học tập, làm theo gương Bác…

Tổ chức bộ máy HTCT từ thành phố đến cơ sở được quan tâm sắp xếp, kiện toàn phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ được các cấp ủy đảng tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục, có tính kế thừa và phát triển. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kể cả đưa đi đào tạo ở ngoài nước được quan tâm thực hiện; việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng người đúng việc, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học kỹ thuật có chuyên môn cao. Bộ máy hành chính các cấp tinh gọn, khắc phục được sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; tác phong, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới. Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, quyền lợi của nhân dân; đồng thời, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước tại địa phương…

 Thưa đồng chí, cụ thể công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTƯ4 đến nay đạt kết quả bước đầu ra sao?

Quán triệt tinh thần NQTƯ4, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa nội dung nghị quyết và chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhóm giải pháp. Trọng tâm là việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Nhìn chung, qua thực hiện NQTƯ4 gắn với Chỉ thị 03, công tác xây dựng Đảng của thành phố có những chuyển biến tích cực, như: chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị được nâng lên; quan tâm đúng mức đến công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; hệ thống chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ, năng lực công tác…

Cụ thể, thực hiện nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên, Ban Thường vụ các cấp ủy đảng đã kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân nghiêm túc; đánh giá khách quan, không nể nang, né tránh, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. Về thực hiện nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đảng, đoàn thể; kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy các cấp; hệ thống chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn. Đồng thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương chất vấn, trả lời chất vấn trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lấy phiếu tín nhiệm đối với từng cá nhân Ban Thường vụ cấp ủy một cách nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, quy định, phản ánh đúng thực chất, khách quan. Ban Thường vụ Thành ủy đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, kết hợp chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương... Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách và nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện thường xuyên và đạt kết quả tốt.

 Thưa đồng chí, nhiệm vụ năm 2015 và những năm tiếp theo đặt ra yêu cầu các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn. Theo đồng chí, sắp tới, các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị thành phố cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, công tác trọng tâm nào?

Song song với các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, Thành ủy rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, HTCT vững mạnh. Trong đó, đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng Đảng bộ TSVM, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và HTCT, tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiện toàn tổ chức, bộ máy trong HTCT theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng TSVM, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng theo tinh thần NQTW4… Bên cạnh đó là củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND, UBND các cấp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ và thẩm quyền được phân cấp; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thành phố;…

Năm 2015 cũng là năm các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hiện nay, các cấp ủy và các cơ quan có liên quan đang tích cực chuẩn bị văn kiện, nhân sự bầu vào cấp ủy khóa mới. Thành ủy chỉ đạo văn kiện đại hội phải đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ qua, kết quả thực hiện NQTƯ4, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, căn cứ theo NQ45, các nghị quyết của Thành ủy và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát hợp, có tính đột phá, mang lại hiệu quả, góp phần đưa TP Cần Thơ trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy ngoài căn cứ vào quy hoạch cán bộ, cần chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ,…

Với sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy đảng, tôi tin tưởng rằng Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa TP Cần Thơ phát triển lên tầm cao mới.

 Xin cám ơn đồng chí Bí thư Thành ủy !

Quốc Trưởng (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết