16/10/2019 - 08:37

Đôn đốc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 5258/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Công văn nêu rõ: Theo kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (kiểm kê đất đai năm 2019), đến nay các địa phương đã phải hoàn thành công tác chuẩn bị và đang triển khai thực hiện ở cấp xã.

Tuy nhiên, báo cáo của các địa phương cho thấy tiến độ thực hiện của nhiều địa phương còn chậm, nhiều tỉnh chưa triển khai thực hiện ở cấp xã, thậm chí có tỉnh chưa hoàn thành công tác chuẩn bị. Để đảm bảo thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở cấp xã hoàn thành theo đúng tiến độ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị (xây dựng phương án kế hoạch thực hiện, bố trí nhân lực vật lực; chuẩn bị tài liệu bản đồ sử dụng trong điều tra; tập huấn cán bộ thực hiện,..) và chỉ đạo triển khai thực hiện ngay ở cấp xã; tập trung, huy động lực lượng các đơn vị chuyên môn của Sở, phối hợp chặt chẽ với các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở các xã đang triển khai.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào định mức qui định tại Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 7/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định về định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để chỉnh sửa, hoàn thiện dự toán kinh phí kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (đã lập theo hướng dẫn tại Công văn số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/7/2018), trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Báo cáo tiến độ và các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 30/9/2019).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung trên; gửi dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (sau khi phê duyệt) và báo cáo tiến độ thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/10/2019.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết