06/01/2019 - 08:31

Định hướng phát triển khoa học và công nghệ của thành phố

Cử tri đề nghị thông tin định hướng phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- Ưu tiên nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh.  

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ giai đoạn 2017 - 2020; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016- 2020;… Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sạch để đổi mới công nghệ, thiết bị nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

- Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ KH&CN và những dịch vụ phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, như: tư vấn công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ; ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; thương mại hóa công nghệ, thiết bị; hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa,…

- Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng: Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ đến năm 2025, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp; xây dựng, hoàn thiện chính sách để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới có giá trị cao và có sức cạnh tranh.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kết nối cộng đồng KH&CN người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng trong nước để hiểu biết và nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội, thách thức và bắt kịp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Chia sẻ bài viết