02/12/2018 - 17:10

Định hướng phát triển KHCN trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cử tri thành phố đề nghị cho biết những định hướng phát triển khoa học và công nghệ của thành phố trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nội dung trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố như sau:

- Ưu tiên nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả các Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ giai đoạn 2017-2020; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Chương trình năng suất chất lượng.

- Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ khoa học và công nghệ, đặc biệt các dịch vụ thành phố đang có thế mạnh, những dịch vụ phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, như: tư vấn công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ; ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thương mại hóa công nghệ, thiết bị; hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa,…

- Chuyển giao ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố…

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng trong nước, tạo hiểu biết và nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội, thách thức và bắt kịp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Chia sẻ bài viết