24/09/2020 - 05:46

Đề nghị thực hiện có hiệu quả chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa định hướng đến năm 2030. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Công Thương thành phố như sau:

Sở Công Thương đã tập trung tuyên truyền quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp thông tin các điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại, pháp luật về cộng đồng ASEAN, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới, điều ước về biển mà Việt Nam là thành viên… Việc thông tin được chuyển tải qua các hội thảo, hội nghị, tọa đàm và chương trình truyền hình nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, nông dân về các yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế, vấn đề cạnh tranh kỹ thuật sản xuất khi tham gia thị trường chung và để doanh nghiệp cập nhật thông tin, nâng cao năng lực quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.

Sở Công Thương tiếp tục triển khai Kế hoạch của UBND thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập quốc tế về kinh tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn. Tăng cường thông tin và dự báo thị trường, hình thành hệ thống thông tin thị trường ở vùng chuyên canh sản xuất, phổ biến thông tin trên cổng thông tin điện tử của ngành… để đáp ứng yêu cầu định hướng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nông dân; phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ và tận dụng lợi thế ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do…

Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường; cập nhật thông tin thị trường để phổ biến kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp về nhu cầu thị trường của các nước nhập khẩu; các chính sách xuất nhập khẩu; các rào cản thương mại; các thông tin cảnh báo sớm; thuế quan… để doanh nghiệp chủ động trong sản xuất, ứng phó và vượt qua các rào cản xuất khẩu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hỗ trợ  doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam đến với người tiêu dùng nước ngoài. Đồng thời, quảng bá thương hiệu để củng cố và mở rộng mạng lưới phân phối ở các tỉnh, thành trong nước…

Chia sẻ bài viết