07/08/2020 - 07:40

Đề nghị thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị thực hiện có hiệu quả các đề án, các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố như sau:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch trường điển hình đổi mới:

Năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng trường điển hình đổi mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch được triển khai đã phát huy hiệu quả tích cực, có tính lan tỏa rộng rãi và có bước đột phát chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục. Qua đó, góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục...

Kết quả học lực, hạnh kiểm của hầu hết học sinh các trường thực hiện mô hình đều đạt và vượt các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia; chất lượng dạy học bậc học mầm non, phổ thông được nâng lên rõ rệt. Nhận thức về trách nhiệm, thái độ làm việc, tính chủ động của đội ngũ thay đổi tích cực. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động dành cho học sinh ngày càng đi vào chiều sâu và tạo được sự hứng thú cho các em. Hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn, của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm dần đi vào nề nếp; năng lực dạy học. Đặc biệt, các kỹ năng tổ chức hoạt động học tập, trải nghiệm của cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng được nâng lên.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đều chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực hiện môi trường văn hóa, quy chế ứng xử văn hóa trong nhà trường Đội ngũ giáo viên có ý thức giữ gìn, tu dưỡng đạo đức nhà giáo, chuẩn mực trong quan hệ với đồng nghiệp, học sinh, cha mẹ học sinh. Đồng thời, quan tâm, yêu thương học sinh và chuẩn mực trong công việc. Học sinh có thái độ thân thiện, tích cực trong học tập, tích cực tham gia phong trào và các hoạt động xã hội. Cảnh quan môi trường, đặc biệt là khâu vệ sinh trường, lớp có nhiều tiến bộ...

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết