01/03/2021 - 19:48

Đề nghị thành phố hướng dẫn về mức hỗ trợ hợp tác xã

Cử tri đề nghị thành phố hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã (HTX), thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thực hiện Thông tư số 340/TT- BTC ngày 29-2-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020, thời gian qua ngành nông nghiệp lồng ghép thực hiện với đề án phát triển các hình thức sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Về hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX: Giai đoạn 2017-2020, các cơ quan chức năng của thành phố đã phối hợp với Khoa Phát triển nông thôn của Trường Đại học Cần Thơ và Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn II - thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 14 lớp tập huấn ngắn hạn về các nội dung: liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, xây dựng phương án kinh doanh đa dịch vụ trong HTX, nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành tổ chức sản xuất dịch vụ, kiểm tra, kiểm soát… cho hơn 496 lượt người tham dự là thành viên ban quản lý, thành viên ban kiểm soát các HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố...

- Về hỗ trợ thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của các HTX: Giai đoạn 2017-2020: thành phố đã tổ chức 87 lớp tập huấn tuyên truyền về Luật HTX giúp người dân hiểu vai trò và lợi ích của HTX nông nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp II - thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho 8 HTX xây dựng lại phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động; in và phát hành 13.400 tài liệu tuyên truyền về nội dung của Luật HTX và các văn bản chính sách có liên quan phát triển HTX nông nghiệp để người dân và các thành viên HTX kịp thời nắm bắt thông tin và tổ chức thực hiện...

Chia sẻ bài viết