18/08/2022 - 18:57

Đề nghị sớm hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị sớm hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động và phối hợp thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố đạt kết quả như sau:

- Về công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: UBND quận, huyện đã tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt. Đến nay, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã phê duyệt: 4/4 huyện. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện đã phê duyệt: 9/9 quận, huyện.

- Về công tác lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025):  Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ngành liên quan để xác định các công trình trọng điểm có khả năng thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 để phân bổ đất đai theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, đã tham mưu UBND thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) thành phố và dự thảo phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất 5 năm (2021-2025) thành phố.

- Về lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện: Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo xong phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện và đã gửi UBND quận, huyện và các sở, ban, ngành thành phố lấy ý kiến góp ý. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn chỉnh phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện và tham mưu UBND thành phố lấy ý kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi tích hợp vào quy hoạch thành phố theo quy định.

Chia sẻ bài viết