18/11/2019 - 18:54

Đề nghị quy định thống nhất về người hoạt động không chuyên trách

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố thống nhất hướng dẫn thực hiện quy định số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu vực, giữa Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018 của HĐND thành phố và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố như sau:

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24-4-2019 của Chính phủ quy định như sau: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 người được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố; Trưởng Ban Công tác Mặt trận (không có chức danh Phó Trưởng ấp, khu vực). 

Về nội dung này, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố có Tờ trình số 159/TTr-UBND  ngày 1- 10-2019 trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018 của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết có quy định bãi bỏ khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND (về chức danh, mức phụ cấp đối với Phó Trưởng ấp, khu vực). Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điều 4 về Khoán mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khu vực, trong đó bao gồm việc khoán mức chi bồi dưỡng đối với Phó Trưởng ấp, khu vực.

Chia sẻ bài viết