19/12/2019 - 21:11

Đề nghị nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đô thị sinh thái

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đô thị sinh thái Phong Điền, làm cơ sở để xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng như sau:

Thực hiện theo chỉ đạo, Sở Xây dựng đã nghiên cứu và dự thảo xây dựng “Bộ tiêu chí đô thị sinh thái Phong Điền”, bộ tiêu chí có liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành, đặc biệt việc đánh giá hiện trạng và nhu cầu đáp ứng tại địa phương. Theo đó, Sở Xây dựng đã có Công văn số 2581/SXD-QHKT ngày 20-9-2019 và Công văn số 2867/SXD-QHKT ngày 11-10-2019 gửi các sở, ngành và địa phương có ý kiến đóng góp hoàn thiện “Bộ tiêu chí đô thị sinh thái Phong Điền”. 

Sau khi tổng hợp các ý kiến từ các đơn vị, Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện trình UBND thành phố thống nhất “Bộ tiêu chí đô thị sinh thái Phong Điền”. Qua đó, làm cơ sở để đánh giá, xác lập các chỉ tiêu cụ thể qua đồ án quy hoạch, thu hút các nhà đầu tư quan tâm và đầu tư phát triển trong giai đoạn tới...

Chia sẻ bài viết